Joomla Free Template by FatCow Hosting

Природни одлики на Мариово

prirodni-odliki

По истекувањето на Мариовското Езеро, на идниот простор на Мариово, се развиваат различни облици на релјефот и климата.

Повеќе...

Рудното богатство на Мариово

Alsar lorandit th

Мариово, од геолошки аспект од секогаш претставувало интересен терен за проучување. Во неговиот состав влегуваат геолошки формации од најмладата до најстарата геолошка старост.

Повеќе...

Мариово - психо - социјални карактеристики

psiho-socijalni th

За Мариово времето како да застанало. Мариово се уште не е доиспитано. За него има доста да се каже, а секое село во Мариово има своја приказна и своја тајна.

Повеќе...

Мариово - Географска положба

mariovo

Македонија се простира на делот од Балканскиот Полуостров што е ограничен на север со планините Шар Планина, Скопска Црна Гора, Козјак, Осогово и Рила, на исток со Доспат и Западни Родопи, на југ со Егејското Mope и реката Бистрица и на запад со планините Кораб, Јабланица, Мокра и Пинд.

Повеќе...

Климатски одлики на Мариово

klima-mariovo

Тргнувајќи од метеоролошките параметри набљудувани за период од 30 години, Мариово го карактеризираат три климатски зони:

Повеќе...

Хидрографијата на Мариово

bela reka

Речната мрежа во Мариово е претставена со дел од речниот систем на Црна Река на потегот од вливот на р. Коњарка па се до вливот на р. Блашица на должина околу 50 км.

Повеќе...

Метали и неметали во Мариовскиот регион

alsar-lorandit

Никел. Истражувањето е вршено на два локалитети: 'Ржаново и Црна Тумба На 'Ржаново се утврдени рудни резерви од 40 милиони тони со 1% никел.

Повеќе...

Пчеларство во Мариово

pcelartvo-mariovo

Пчеларството како земјоделско - производна гранка во Мариово била позната од дамнешни времиња за што зборуваат и пронајдените податоци од неодамна.

Повеќе...