Мариово е планинска област на југот на Македонија, во масивот на Мариовско-Мегленските планини, помеѓу Битолските полиња и Тиквешието.

Еден битен белег во раскажувањето на Стале Попов е неговата пословичност, присутна особено во говорот или размислувањето на личностите.

Подробното опишување на мариовската куќа има строга функционалност во романот "Крпен живот".

Ѕидана е од камен, што е сосема разбирливо, немалтерисана е ни однадвор, ни одвнатре,

The beggar's and fiddler's center in Mariovo was of a special importance among the ten beggar's and fiddler's centers in Macedonia, in the past.

Зборувајќи за разните обичаи, веќе е речено дека орото, свирката и песната се редовните забавни и вообичајни активности на населението во Мариово,

Орото има централно место во целокупниот психо-социјален живот на Мариовците.

Целокупната облека е нарака изработувана, главно секое семејство за себе по што и се препознавале "вредните" жени, со мали исклучоци во кроењето на гуните и шалварите.

Μариовскиот селанец е мошне многу суеверен. Вампири, самовили, зли духови и слични натприродни суштества царуваат и денес во неговата фантазија.

Антерис - ѓавол.

Армасани се     — свршени се

балта    — секирче

Народните пословици, кои не се ништо друго освен кристализирана народна мудрост - создавана низ долгогодишните животни опити, претставуваат исто така важен дел во областа на народните умотворби.

Обично малите деца во првите свои месеци честопати страдаат од една болест која ги тера на постојан плач и којашто жените ја наречуваат клинови.

nosii

Мариово е планински предел сместен помеѓу двете страни на клисурестата кањонска долина на Црна Река.

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th

Топ Дестинации

Топ дестинации во Мариово

Топ Дестинации

Лековити растенија

Билки и лековити растенија

Лековити билки

Мапа од Мариово

Најди на мапата

Мапа

Песни од Мариово

Песни од Мариово

Песни од Мариово