Krusevica

Крушевица се наоѓа на северозападната страна на територијата на Општината Витолиште, во прилепскиот дел на Мариово. Селото е ридско, на надморска височина од 759 метри.

Vrpsko

Селска слава: Свети Архангел Михаил (21 Ноември)

Vitoliste

Витолиште се наоѓа во југоисточниот дел на истоимената општина, односно во прилепскиот дел на областа Мариово, чиј атар се издига на планината Козјак, каде што се допира со територијата на Општината Конопиште.

Besiste

Бешиште се наоѓа во јужниот дел на територијата на Општината Витолиште, во ридско -планинскиот дел на прилепско Мариово, од десната страна на Црна Река. Селото е планинско, на надморска височина од 900 метри.

Veprcani

Вепрчани лежи на северната страна во прилепскиот дел на областа Мариово, и  припаѓа на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 800 метри.

Dunje

Дуње се наоѓа на северозападната страна на прилепскиот дел на областа Мариово, во рамките на Општина Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 690 метри.

Zivovo

Селска слава:   Митровден  - Свети Великомаченик Димитрија (8 Ноември) и  Преподобна Параскева (Петковден).

Kalen

Селска слава:  Христовото вознесение- Спасовден (40 дена по Велигден)

kokre

Селска слава: Дуовден (десет дена по Спасовден, педесет дена по Велигден)

Manastir

Манастир се наоѓа на западната страна во прилепскиот дел на областа Мариово и и припаѓа на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 690 метри.

Polciste

Полчиште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на источната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е планинско, на надморска височина од 910 метри.

Pestani

Пештани се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на крајниот северозападен дел на територијата на Општината Витолиште.

Чаниште

Чаниште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на југозападната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри. Атарот е голем и зафаќа простор од 36,7 км2.

Gugjakovo

Селска слава:   Митровден  - Свети Великомаченик Димитрија (8 Ноември)

Градешница

Селото Градешница, родното место на Итар Пејо е лоцирано по течението на Градешка река, чија што природна убавина го разубавува погледот кон селото кога се пристапува до него.

Orle

Орле  се наоѓа во источниот, битолскиот дел на Мариово, на северозападната страна на територијата на Општината Новаци, а на падината на Селечка Планина.

petalino

Петалино е наполно раселено пред 1953 година. Селото се наоѓа на територијата на Општината Новаци, од десната страна на Црна Река.

Iveni
cumentation: Vlado Temelkovski Lavcanot
NI Institute and Museum Bitola
 
{gallery}iveni{/gallery}

Ивени се наоѓа во источниот дел на Битолското Поле, односно во битолскиот дел на Мариово и припаѓа на Општината Новаци.

Brnik

Брник се наоѓа на четиринаесетина километри источно од Битола, сместено во источните ограноци на Селешка Планина.

Груништа - Битолско Мариово

Село Груништа се наоѓа на десната страна на Црна Река, на надморска висина од 742 м, 52 км од Битола.

Будимирци (Budimirci)

Будимирци се наоѓа во битолскиот дел на Мариово, од десната страна на Црна Река, чиј атар високо се издига до сртот на планината Ниџе, каде што на тесен дел се допира со државната граница со Република Грција.

Rapes

Рапеш се наоѓа во битолскиот дел на Мариово, на источната падина на Селечка Планина, а на територијата на Општината Новаци.

Makovo
Маково се наоѓа на крајниот дел на Битолското Поле, лоцирана, речиси на сртот на Селечка Планина, а во рамките на територијата на Општината Новаци.

Старавина (Staravina) Мариово

Село Старавина некогаш центар на Општина Старавина е лоцирано на 50 км од Битола.

Зовиќ (Zovik) Мариово th

Село Зовиќ е лоцирано во општина Новаци, на 50 км од Битола. Во близина на селото течи Градешка Река, на која што се наоѓа едно од најубавите зданија во мариовскиот крај - Зовичкиот Мост.

Rozden

Рожден се наоѓа на крајниот југозападен дел на територијата на Општината Конопиште, под источната падина на планината Козјак. Селото е планинско, на надморска височина од 920 метри. Атарот е мошне голем и зафаќа простор од 81,9 км2.

klinovo

Клиново  се наоѓа на територијата на Општината Конопиште. Селото е планинско, на надморска височина од 770 метри. Атарот зазема голем простор од 76,8 км2.

Ржаново

Р'жаново се наоѓа во високиот дел на територијата на Општината Конопиште.

Majden

Мајден се наоѓа во областа Витачево, јужно од Кавадарци, а на територијата на Општината Конопиште. Селото е планинско, на надморска височина од 780 метри. За него не постојат аграрни податоци, бидејќи не се води во катастарската евиденција.

Galiste

Галиште е веќе раселена населба, се наоѓа на крајот од југозападниот дел на територијата на Општината Кавадарци, чиј атар, во Мариовската област, се допира со територијата на Општината Витолиште.

Subcategories

Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.
Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).
 
Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.
 
The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.
 
Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.

Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).
Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.
The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.
Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.

Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).
Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.
The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.
Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.
 

Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).

Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.

The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.

Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.

Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.
Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).
 
Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.
 
The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.
 
Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.

Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.Mariovo is divided into 3 sub-regions, Bitolsko Mariovo (with its center Staravina), Prilepsko Mariovo (with its center Vitoliste) and Tikvesko Mariovo (consisted of the western parts of the former municipality Konopishte with the villages of Rozden, Majdan, Rzhanovo and Klinovo).
Nowadays, administratively it is divided among three municipalities: Prilep, Novaci and Kavadarci.
The river Crna also divides the region into two sub-regions, Small Mariovo (Malo Mariovo) on the left side of the river, and Old (Large) Mariovo (Staro Mariovo) on the right side of the river.
Lots of people lived in Mariovo in the past, but due to migration, nowadays there are less than 1000 people left, living in the 28 settlements: Vitolishte, Beshishte, Veprchani, Vrpsko, Dunye, Zhivovo, Kalen, Kokre, Krushevica, Manastir, Polchishte, Peshtani, Chanishte, Brnik, Budimirci, Gradeshnica, Grunishta, Zovich, Iveni, Makovo, Orle, Rapesh, Staravina, Rzhanovo, Rozhden, Galishte, Klinovo and Mayden.

Мапа на Мариово

mapa na mariovo

Настани во Мариово

itar pejo kalendar na nastani th

Топ Дестинации

Топ дестинации во Мариово

Топ Дестинации

Лековити растенија

Билки и лековити растенија

Лековити билки

Мапа од Мариово

Најди на мапата

Мапа

Песни од Мариово

Песни од Мариово

Песни од Мариово