Емиграциони процеси од Градешница

Емиграциони процеси од Градешница

Општествено – историските и социо-економските услови допринеле емиграцијата како економски феномен и во Мариово да се појавува уште во првата половина на XX век.

Но, емиграционтие процеси во поголем израз во Градешница и другите мариовски села доаѓа во втората половина на XX век, особено по 60-те години, а тоа може да се види и од табелата на страна 39 од оваа книга. Во споменатиот период градевци најмногу емигрираат во прекуокеанските земји – Американско-Канадскиот континент, Австралија, потоа Скандинавија и некои други европски земји.

 

35

Испраќање на Градевци во странство на железничка станица во Битола

 

На железничката станица во Битола речиси секојдневно, во туѓина со болка во душата заминуваат цели македонски семејства од Градешница и други македонски села. Разделбата од родната грутка и родната Македонија е придружена со песни и музика. Ho, разделбата од своите најблиски е потресна и трогателна со солзи во очите во растреперените срца. Според сфаќањата и писмено – усните кажувања на повеќе современици од Градешница (писмено – службени податоци не можевме да добиеме) на Американско- канадскиот континент, особено во градот Торонто работат и живеат следните иселени сонародници од Градешница:

Митре П. Босеовски

Неда М. Босеовска(2 чл.)

Стево Босеовски

Марија С Босеовска

Јован Босеовски-прота(7 чл.)

Трајко Д. Босеовски (Паунин)

Илија Т. Босеовски (4 чл.)

Стале Л. Босеовски (4 чл.)

Тодор Л. Босеовски (6 чл.)

Стојко П. Гулевски

Паца Босеовска Балтовска (5 чл.)

Стале Т. Босеовски (4 чл.)

Мара Босеовска Тивтевска (5 чл.)

Јованка Босеовска Стојчева( 4 чл.)

Менка Босеовска Ристевска (4 чл.)

Трајко С. Босеовски-прота (5 чл.)

Стале Т. Босеовски (4 чл.)

Петре Босеовски (4 чл.)

Пауна Босеовска Лашковска (4 чл. Мара С. Гулевска (4 чл.)

 

 

С А Д

Дано Џанџуровски (5 чл.)

Сребре Џанџуровски (7 чл.)

Алексо Т. Џанџуровски (5 чл.)

Стојан Ј. Џанџуровски (4 чл.)

Дано Ј. Џанџуровски (5 чл.)

Трајко С. Најдовски (4 чл.)

Јован Г. Ѓоревски (7 чл.)

Перо Г. Гулевски (5 чл.)

Ана Гулевска Грамовска (4 чл.)

Јован М. Чачевски (4 чл.)

Јордан Д. Кочовски (8 чл.)

Петранка Чачевска (Стефановска) (4 чл.)

Митре М. Чалевски (4 чл.)

Евдокија Ј. Кочовска

Дано Ј. Кочовски

Јован Вржалковски (5 чл.)

Калин М. Стојовски ( 3 чл.)

Марија F. Чавдарова (5 чл.)

Јован Ѓ. Шипинкаровски (3 чл.)

Дунава Пјер Шипинкарова (4 чл.)

Крајо Т. Пушиновски (6 чл.)

Снежана К. Димитровска (4 чл.)

Живко С. Мојанчевски (2 чл.)

Стојанка Дојошевска Котевска

Ставре И. Мавревски (3 чл.)    итн.

 

 

ЕМИГРИРАНИ ГРАДЕВЦИ ВО АВСТРАЛИЈА

Петко Романовски

Кристаќи Т. Мемовски

Никола К. Мемовски

Мита Кралева –

Зулумовска

Неда С. Чачевска

Никола Мачкаровски

Дамјан Мачкаровски

Ѓорѓи Кралевски

Јован Кралевски

Трајко Кралевски

Стојан Кралевски

Јованка Манчевска

Петре Куртовски

Леца Шипинкарова

Василка Ќиќеркова Трпковска

Ристе Ѓуровски

Петра Ѓуровска

Јана Биџовска

(Пашковски)

Ристе Данчевски

Мена К. Мемовска

Ѓорги Парговски

Мита Дојошевска

Митко Дојошевски

Димитрија Мачкаровски

Петре Мачкаровски

Малина Кралевска

Митре Кралевски

Стево Кралевски

Ѓорѓи Манчевски

Никола Куртовски

Трајан Тепчевски

Божана Ќиќеркова Митревска

Илвана Сунчевска

Мита Ѓуровска

Стојко Биџовски

Доста Биџовска 

Петра Кралевска

Петко Паланзовски

Јован Палензовски

Јана Момоковска

Неда Младеновска

Јован Петковски -(Поповски)

Неда Смилевска

Флоринка Поповска

Крсте Смилевски

Стојо Јовановски

Неда Јовановска

Владо С. Босеовски

Петкана Трпчевска

Струма Трајковска

Јован Мавревски

Султа Шкрекова

Волче Шкрековски

Севда Мачкарова

Стана Биџовска

Блаже Ќиќерковски

Марко Ќиќерковски

Велика Ќиќерковска

Станко Гулевски

Проќа Гулевска

Трајко Гулевски

Стојко Ќиќерковски

Менка Костадиновска

Стана Ќиќерковска

Коста Бандевски

Лазо Илиовски

Дунава Кралевска

Софија Паланзовска

Митре Момоковски

Ристо Младеновски

Мирко Петковски (Поповски)

Пенчо Смилевски

Менка Поповска

Божин Смилевски (Бојчев)

Трајко Јовановски

Маса Јовановска

Трајко Ќиќерковски

Илвана Босеовска

Неда Шкрекова

Менка Гулевска

Менка Белејковска

Кристаќи Шкрековски

Неда Шкрековска

Коста Костадиновски

Велика Биџовска

Ѓуро Ќиќерковски

Стојко Ќиќерковски

Мирче Гуцевски

Петре Гулевски

Стојко Гулевски

Паца Судиовска

Цане Ќиќерковски

Стојан Џанџуровски

Петко Богдановски

Славе Менчевски

Стојанка Ѓокевска

Илинка Ѓоковска

Велика Ѓоковска Зулумовска

Бошко Вржалковски

Ана Ќиќерковска

Неда Босеовска

Петре Зулумовски

Трајанка Вржалковска

Мара Ќиќерковска итн.

 

слика

Градевци на свадба во Австралија

 

 

 

ЕМИГРИРАНИ ГРАДЕВЦИ BO ШВЕДСКА -СКАНДАНАВИЈА

Лазо И. Босеовски

Ило Босеовски

Милан Чавдеровски

Илија Кочковски

Мио Стојовски

Јана Стојовска

Јова Стојовски

Стале Зулумовски

Нада Поповска

Трајко Мавревски

Јанче Мојанчевски

Стојанка Гуцевска

Ацко Стојовски

Раде Стојовски

Душанка Стојовска

Проќа Босеовска

Јован Мојанчевски

Доста Самарџиова

Богоја Гуцевски

Илија Стојовски

Горица Стојоска

Гордана Стојовска

Петре Поповски

Митре Најдовски

Стана Самарџиева (Неданова)

Неда Кочковска

Ристо Стојовски

Милан Стојовски

Силвана Стојовска

Дончо Зулумовски итн.

 

 

 

ГЕРМАНИЈА

Марија Шкрековска

Јован Марковски

 

 

АМЕРИКА

Пројче Ј. Босевски

Ристе М. Баснаровски

 

ЧИЛЕ

Миле Мавревски итн.

 

Треба да се спомене дека од Градешница во Битола се иселени околу 290 градевци, во Скопје околу 50, Канада над 160, Австралија над 110, Шведска околу 35 итн. На сите оние чии имиња и презимиња ги имаме пропуштено од оправдани причини (заборавеност или немање на’ соодветни списоци за сите иселени градевци) во оваа пригода најдлабоко им се извинуваме. Многу од младите жители родени во Градешница, по иселувањето од родното село, формирале свое, формирале свое семејства во градовите на Република Македонија или надвор од неа, при тоа ги изминале своите презимиња (женскиот пол), ја изминале својата квалификациона структура, се настанати и други семејни промени, интересни за овој труд, но многу тешко се доаѓа до тие податоци, токму поради раселувањето и населувањето на градев-ци, односно на Мариовци, речиси на сите меридијани на Земјината топка.

По педесеттите години од овој век, особено летно време, во Градешница мошне често има престојувано нашиот познат романописец Стале Попов, при собирање на податоци за своите литературни дела, посветени на неговото родно Мариово. Подолго има престојувано при собирање на податоци за романот ,,Толе Паша”, бидејќи за овој мариовски војвода, селото Градешница претставува како негова „престолнина”. Податоците Попов ги собира од тогашните стари градевци, како што се Илија Гуцев, Петруш Клепчевски, Ристе и Димитрија Босеовски, Нада Чачевска (братучедка на писателот) и други преживани современици на вој-водата Толе Пашата.