ИЛО, ИЛО, КРИВО ЛУЛЕ – Лирска песна

Booking.com

Ило, Ило море, криво луле,

не ти жнијам, Ило, куси јечмен,

не ти јадам, Ило, коромани.

Меси мене, Ило, чисто буле

да ти жнијам, Ило, куси јачмен.

Ќе си седам, Ило, на бел чардак,

ќе си јадам, Ило, чисто буле.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com