Литература

Архив на Македонија – Скопје

– турски пописни дефтери Н.4 Архив на Македонија

– Подрачна единица Битола.

 

А. Динев, Илинденска епопеја, Скопје, Н. Фронт, 1949.

С. Попов, „Толе Паша” – Скопје, „Наша Книга”, 1966.

Географски факултет Скопје, Мариово – комплексно географски проучувања, 1984.

Ѓорче Петров, „Спомени”, Скопје, „Култура” Владо Стрезовски и Ѓорги Димовски – Ласков, 7 Македонска бригада, 1987.

„Киро Дандаро” – Битола.

Историја на македонскиот народ, книга I, II, III. НИП „Нова Македонија” – Скопје, 1969.

Програма: ,,Ревитализација на Општина Старавина и битолско Мариово”, 1997 година градоначалник, инж. Тодор Гулевски.

КОРИСТЕНИ УСНИ И ПИСМЕНИ ИСКАЖУВАЊА

Илија Гуцевски Стојан Шкрековски Крсте Босеовски Димитар Босеовски (Паунин)

Стојко Ѕулковски Трајко Бојковски Неда Чачевска Јане Гулевски Коста Ќиќерковски

Митре Гулевски Митре Ќиќерковски Ристе Босеовски

Ристе Вржалковски

Никола Зулумовски

Стојко Бојковски

Мита Босеовска

Илија Лажовски – свештеник

Марко Стојовски

 

 

Јордан Кочовски (писм.) Јован Парговски Стојко Чачевски Велика Бојковска Стево Тапанџиовски Алексо Гулевски и други

Стево Босеовски (писмено) Стале Т. Гулевски Трајко Бојковски Стево Крстевски Јован Босеовски Најдо Гулевски