МОМЕ ЈОДИ НА ВОДА – Лирска песна

Моме јоди на вода

и беќарот по него.                                         2) севди долдур

Беќар викум викаше:

Постој, моме, почекај,                                               2) севди долдур

да ти реча два збора.

дури да те изгора,                                          2) севди долдур

Подај ми го бардето

вода да се напија.                                          2) севди долдур

Се излага момето,

му го даде бардето.                                      2) севди долдур

He го јузе бардето,

тук’ го вати за рака,                                       2) севди долдур

тук’ го вати за рака,

му ј’ сокрши прстите.                                   2) севди долдур

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов