НА БЕЗДЕТНА НЕВЕСТА – Водичка песна

Booking.com

Стои невеста стреде двори

Стреде двори на мрамори,

На чорапи прошарени,

Co налони шиклосани.

Ка што стои с’зи рони

Прсти крши, коси корни.

А догледа свекрва и:

Ој невесто, мила снао,

Што си стоиш стреде двори,

Стреде двори на мрамори,

На чорапи прошарени,

Co налони шиклосани?

Варај мале, мила мале,

Дел ме питаш, ќе ти кажа

Срце ми е изгорено

Оти пуста рода немам,

Мој еснафки деца имат

Кој по две, а кој по три,

A ја немам нито едно.

 

Преземено од книгата „Записи за Мариово“ од Крсто Бинев Андонов

Booking.com