НА БОГАТ ЧОВЕК – лирска песна, Водичка

Booking.com

Кинисува Марко и си нарачува

На негова премлада невеста:

Ој, невесто, мило мое добро,

Ти да станеш утре само рано

Да и скорнеш твојте измеќари,

Да и пуштиш во сури говеда

Да заколат крава јаловица,

Да умесат пет бели погачи,

Да наточат три здравици вино

И оште толко баш лута ракија.

Да си спрегнат таја четврт кола

Та да дојдиш на божио крштене,

Та на сете рака да му бакниш

А на мене рака и колено.

Кој да види млада да завиди,

Кој да чуе млада да заблази:

Балзе си му Марко со невеста!

Али ми е от куќа богата,

Али ми е от рода голема,

Али ми е от Марка учена?

He ми била от рода голема,

He ми била от куќа богата,

Току била от Марка учена.

 

Преземено од книгата „Записи за Мариово“ од Крсто Бинев Андонов

Booking.com