НА МЛАДО МОМЧЕ ЗА ЖЕНЕЊЕ ОД СРЕДНА РАКА – лирска песна, Водичка

Booking.com

Шета јунак сам по поле

Како паун покрај море,

Ни го стига стигнуало,

Ни го стрекја стретуало.

Сустреле ми го сустреле

До три убави девојки –

Прва беше бела та црвена,

Втора беше танка та висока,

Треќа беше мошне црноока.

Ал умирам, мале, ал ја зимам,

Или ода горе арамија,

Или ода в поле кесеџија.

 

Преземено од книгата „Записи за Мариово“ од Крсто Бинев Андонов

Booking.com