Незапирлив миграционен процес

Незапирлив миграционен процес

Поради општествено – историските и социо-економските услови, с. Градешница, пак и цело Мариово, до Втората светска војна има обележје на одење на мажите на печалба во прекуокеанските земји, за потоа па да се вратат на своите родни огништа.

Од ослободувањето до 1961 година емиграционото движење во прекуокеанските земји и миграционото движење село – град има благ пораст. Меѓутоа, од 1961 година па наваму миграцијата село – град зазема поголеми размери. Исто така, и емиграцијата во прекуокеанските и европските земји како движење се зголемува.

 

32

Продавница во с. Градешница

 

Основни причини за масовна миграција и емиграција доаѓа поради занемарување на нашите села, особено недоволно внимание се обрнува на социо-економскиот развој на Мариово, и тоа повеќе години наназад.

Развојот на индустријата и инфраструктурата во градовите, школувањето на децата, потрагата за подобар живот итн. исто така се причини за овие миграциони и емиграциони процеси. Овие процеси се карактеристични за цела Република Македонија, па и за селото Градешница, односно Мариово, кое останува без регионална патна мрежа.

Бројната состојба и движењето на домаќинствата по години во општина Старавина е следната:

 33

(13   “Мариово” – Д-р. Митко Панов)

 

Карактеристично е да се спомене, дека со намалувањето на бројот на домаќинствата, слабее и нивната работна способност, бидејќи се создаваат стари и самечки домаќинства, кои се неспособни за стопанисување.

Следејќи го движењето на бројот на жители низ пописите од почетокот на овој век, се доаѓа до заклучок дека и Градешница спаѓа во најемиграционите села во Мариово, така што денеска ова подрачје е најретко населено, при што на 1 км2 живеат по 1;38 жители.

Бројното движење на населението по години на општина Старавина е:

 34

Карактеристично е да се одбележи, дека драстично намалување на населението во општина Старавина се случило меѓу пописните години 1981 и 1991 година, при што бројчено општината е намалена за 1467 жители. Во овој период и во селото Градешница најмногу е намалено населението за разлика од претходните прописи, дури за 411 жители.

Намалувањето на населението на ова подрачје е поврзано со миграцијата и емиграција. Покрај иселувањето на поединци, се иселуваат цели семејства. Иселувањето на младото активно население е многу неповолно за мариовското подрачје, особено за активноста во земјоделието, сточарството и другите стопански дејности.

Големи миграциони движења се забележани при крајот на 18-от и почетокот на 19-от век, при што селаните биле принудени да мигрираат во градовите, каде имало поголема законска заштита, за разлика во селата каде агувале агите и насилства вршел распашаниот башибузук. Миграцијата и емиграцијата во втората половина на XX век на Македонија како што спомнавме напред, претежно е од социјално – економски карактер. Од историски аспект во овој труд ќе се обидеме да ги cпоменеме мигрираните градевци како поединци или членови од нивните семејства.

35

Градевци на свадбена веселба во Битола

 

 

Мигрирани градевсци во град Битола:

Мите Пенуковски

Стаќа Пенуковска

Бошко Пенуковски

Султа Дојошевска

Јован Дојошевски

Илија Дојошевски

Трајко Дојошевски

Воислав Димовски

Маса Кокошовска

Јован Зулумовски

Коста Пенуковски

Алта Пенуковска

Ристе Дојошевски

Лазо Дојошевски

Стојанка Дојошевска

Илинка Дојошевска

Нада Дојошевска

Крајче Кокошовски

Велика Кокошовска

Ѓело Зулумовски

Блаже Зулумовски

Крсте Пушински

Косте Мемовски

Кала Мемовска

Димо Пушински

Митре Дојошевски

Стана Силимчевска

Блаже Силимчевски

Проќа Пушинска

Лазо Богоевски

Доста Смилкова

Петко Дамчевски

Ристе Дамчевски

Благој Бржевски

Јован Бржевски

Паца Зулумовска

Ристе Зулумовски

Велика Сребриновска

Марјана Чачевска

Пецо Ѓоковски

Ристо Зулумовски

Лазо Зулумовски

Неда Марковска

Гордана Ковачевска

Блаже Славевски

Трајко Славевски

Ѓорѓи Мачкаровски

Маса Мачкаровска

Атанас Чачевски

Сава Мачкаровска

Кита Мачкаровска

Неда Зулумовска

Боќа Пушинска

Кристаќи Мемовски

Митре Пушински

Стојче Пушински

Никола Силимчевски

Севда Силимчевска

Ѓорѓи Дојошевски

Миле Пушински

Кала Богоевска

Јован Смилковски

Стојна Дамчевска

Пецо Парговски

Стојан Бржевски

Чона Зулумовска

Доста Зулумовска

Богдан Сребриновски

Миле Чачевски

Трајко Ѓоковски

Слободан Ѓоковски

Орда Зулумова

Водичка Кочковска

Стојанка Биџовска

Горица Ковачевска

Петре Славевски

Стојна Славевска

Проќа Мачкаровска

Ковика Мачкаровска

Крсте Мачкаровски

Цане Мачкаровски

Мио Ковачевски

Трајко Мачкаровски

Тодор Мачкаровски

Пецо Мачкаровски

Благој Мачкаровски

Султа Мачкаровска

Ристо Мачкаровски

Ленче Мачковска

Стојан Мачкаровски

Блаже Марковски

Ристо Рушитковски

Атанас Рушитковски

Доста Рушитковска

Rpno Младеновска

Ристе МаЈсторовски

Илија Ковачевски

Стојанка Ковачевска

Стево Ковачевски

Велјан Трпшевски

Трајко Трпчевски

Менка Трпчевска

Пецо Миовски

Гоце Дојошовски

Мирко Дојошевски

Велика Клепчевска

Трна Ежовска

Ристо Ежовски

Менка Поповска

Наталија Поповска

Дано Марковски

Јованка Шипинкарова

Петре Шипинкаров

Стојна Мачкаровска

Доста Мачкаровска

Ѓорѓи Мачкаровски

Наташа Мачкаровска

Бошко Мачкаровски

Милка Мачкаровска

Митре Мачкаровски

Трајко Мачкаровски

Трајанка Марковска

Јованка Рушитковска

Мара Рушитковска

Петко Брајановски

Крста Момковска

Пецо Ковачевски

Марија Ковачевска

Ката Ковачевска

Марија Ковачевска

Менка Трпчевска

Митре Трпчевски

Марија Трпчевска

Снежана Миовска

Ката Дојошовска

Ристо Клепчевски

Јован Клепчевски

Кала Ежовска

Ташко Поповски

Блага Поповска

Тодор Поповски

Стојко Кочковски

Ристе Шипинкаров

Љубе Бојковски

Димитрија Бојковски

Стојан Младеновски

Олга Лавуровска

Јован Пластовски

Коста Манџуковски

Стојо Манџуковски

Ѓорѓи Бандевски

Митра Бандевска

Митра Куртовска

Ѓурѓа Ѓезвеска

Гроздан Илиовски

Илија Крвачевски

Злата Крвачевска

Веса Мавревска

Тода Грковска

Митре Баснаровски

Ристе Шкрековски

Славчо Судиовски

Јана Босеовска Крстевска

Стојна Босеовска

Стана Гулевска

Митре Гулевск

Љубе Гуцевски

Петре Ѕулковски

Доста Мојанчевска

Трендафиле Мојанчевска

Муне Ѓорѓиевски –  Муневски

Петко Мојанчевски

Проќа Мојанчевска

Велјан Лавуровски

Ѓоре Лавуровски

Петко Пластовски

Трајко Пластовски

Митра Манџуковска

Јован Бандевски

Јован Бандевски

Верка Поповска

Љубе Куртовски

Чона Ѓезвева

Донка Илиовска

Софија Крвачевска

Цветко Мавревски

Ката Мавревска

Петре Грковски

Стојко Шкрековски

Калина Босеовска

Стојко Судиовски

Ристе Босеовски

Јован Гулевски

Доста Гулевска

Ѓурѓа Гулевска

Леца Ѕулкова

Марко Мојанчевски

Јован Мојанчевски

Јован Мојанчев

Менка Муневска

Неда Мојанчевска

Доста (Рушиткова) Мојанчевска

Ристо Мојанчевски

Чона Мојанчевска

Проќа Роглевска

Неда Шкрековска

Муне Чаушовски

Василка Босеовска

Тодорка Босеовска

Зоран Босеовски

Ристе Пашковски

Кала Мемовска

Петкана Биџовска

Јованка Самарџиовска

Јован Сунчевски

Неда Гулевска

Тодорка Гулевска

Петра Гулевска

Митра Гулевска

Тодор С. Гулевски

Паца Гулевска

Цвета Гулевска

Неда Чавдаровска

Бранко Чавдаровски

Трајанка Секиовска

Мара Белејкова

Митре Ќиќерковски

Коста Ќиќерковски

Велика Шкрековска

Менка Шкрековска

Митра Бурлиовска

Софија Бурлиовска

Петра Поп Најдова

Јован Мојанчевски

Стана Роглевска

Јован Роглевски

Неда Паунина

Илија Босеовски (Маџаровски)

Јован Босеовски

Летка Босеовска

Стале Марковски

Стана Пашковска

Јован Биџовски

Босилка Самарџиовска

Неда Сунчевска

Пецо Сунчевски

Велика Гулевска

Атанас Гулевски

Водичка Гулевска

Стале Гулевски

Петко Гулевски

Ристо П. Гулевски

Илија Чавдаровски

Трајко Чавдаровски

Степан Севдиовски

Јован СиЌиовски

Леко Клоштевски

Ристе Ќиќерковски

Ристе Шкрековски

Султана Шкрековска

Ристе Бурлиовски

Илко Бурлиовски

Стојна Бурлиовска

Трајко Секуловски

Неда Секуловска

Најдо Сиќиовски

Рада Белејкова

Богданка Босеовска-Костадинова

Велика Сиќиовска и други.

 

 

Ристо Лавуровски – с. Ореово Битолско

Ристо Дојошевски – с. Штрбово Ресенско

 

 

Мигрирани градевци во град Скопје:

Васил Ѓуровски

Јана Баојковска

Велика Бојковска

Никола Бојковски

Благоја Бојковски

Стале Сабовски

Перо Гулевски

Митре Илиовски

Неда Сталевска

Менка Сунчевска

Ристе Пашковски

Леца Слабовска

Пео Мавревски

Мена Сунчевска

Ѓорѓи Сунчевски

Петра Муневска

Неда Кочковска

Петруш Ристевски (Босеовски)

Митре Мачкаровски

Димче Мајсторовски

Митра Илиовска

Тодор Бојковски

Трајко Бојковски

Златко Бојковски

Стојна Бојковска

Летка Бојковска

Јован Чачевски

Ристо Вржалковски

Доста Илиовска

Блага Сталевска

Дилко Вржалковски

Велика Сабовска

Миле Сабовски

Ристе Сунчевски

Никола Сунчевски

Стојан Мавревски

Стојанка Белејковска

Јован Кочковски

Петко Мачкаровски

Славе Славевски

Дојко Илиовски

Ристе Илиовски

Неда Грковска-Кузевска

Стојко Н. Мојанчевски

Стале Муневски

Кристаќи Кочковски

Методи Поп Најдовски

Стојко Мачаровски

Димо Зулумовски

Ристо Муневски

Трајко Кочковски

Трајко Белејковски

Нада Мачкаровска

Паца Бојковска и други.

 

 

Мигрирани градевци во град ПРИЛЕП:

Митре Ристевски (Босевски)

Стојанка Чачевска

Снежана Ѓоковска

Виша Комаровска

 

 

ВО ОХРИД:

Јован Шипинкаровски

Виослав Димовски

Олга Чачевска

Неда Петревска

Неда Шипинкаровска

 

ВО СТРУГА:

Алексо Лавуровски

 

BO ТЕТОВО:

Живко Клапчевски

Неда Клепчевска

Марија Клепчевска

Менка Клепчевска

 

BO КАВАДАРЦИ:

Никола Дамчевски

Стојна Дамчевска

Зоран Парговски

 

 

ВО ШТИП:

Трајко Ј. Босеовски

 

ВО РАДОВИШ:

Мирко Димитровски

Ристе Босеовски (Босеовски)

Бојана Босеовска

Божана Босевска

 

Во Србија – Крагуевац

Перса Гулевска

 

Во Словенија:

Петко Роглевски

 

Во Хрватска:

Ставре Мавревски

Доќа Мавревска

Божана Гулевска итн.