ПО ПАТ ОДАМ, ЗА ПАТ ПРАШАМ – лирска песна

По пат одам леле

за пат прашам

кој пат води леле за Мариово.

 

Кој пат оди леле за Мариово,

за Мариово, село Дуњи.

 

Таму седи леле чучук Митра,

чучук Митра бојаџивката,

да ми вапца леле два бајрака,

еден зелен, другиот црвен.

 

Зелениот леле, за на свадба,

а црвениот, за на војна.