СИРАК ЈЕ МЕЈМЕД– Лирска песна

Booking.com

Еј, сирак је Мејмед сирома,

нишчо си Мејмед немаше,

ни татко, завал, ни мајка.

Еј, ни татко Мејмед, ни мајка,

ни жена завал ни деца,

ни куќа Мејмед кошара.

Еј, ни куќа Мејмед, кошара,

сама една пуста тамбура

со неја Мејмед свиреше.

Еј, со неја Мејмед свиреше

со неја моми лажеше.

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com