АБРЕ КАУРЧЕ – епска песна

Booking.com

Абре каурче,
как ми се гледаш
кумит ќе бидеш!
-Ај ер ефенди,

јас не сум кумит,
со чета одам!
-Абре каурче,
как ми се гледаш
пушка си носиш!
-Ај ер ефенди,
јас пушка немам,
малиќер носам!
-Абре каурче,
как ми се гледаш
леворвер носиш!
-Ај ер ефенди,
леворвер немам,
нагант си носам!
-Абре каурче,
как ми се гледаш
и сабја имаш?
 – Ај ер ефенди,
јас сабја немам,
јас кама носам.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Менка Марчевска, родена 1912 година во с. Будимирци, омажена во с. Петалино а премажена во с. Груниште; тогаш (1953) таа имаше 41 година.
Вид на песна: комитска

Booking.com