АГУЛЕ ЦРВЕН ТРЕНДАФИЛ – лирска песна

Booking.com

Агуле црвен трендафил,
пушти ме дома да сјода,
селото ми е далеку,
патот ми има камење,
момите ми се убави.

.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com