АЈ БОЖАНКЕ УБАВА – лирска песна

Booking.com

Ај Божанке убава,
да легнеме на прагот,
на малата вратничка
под белата лозничка,

под расцутен трендафил,
под црната црничка;
ветерот да повее,
цветот да го орони,
на нас двајца да паѓа.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Митре Петковски – Жиовецот, роден 1878 година во с. Жиово; работел, се оженил и живеел во с. Старавина, а покасно се преженил и живеел во с. Груниште. Во 1953 тој имаше 75 години.
Вид на песна: љубовна

Booking.com