Бела Река (Белица), Мариово

Booking.com

Бела Река се состои од два крака (Река Трновчица или Бела Река) кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

Извира во месноста Бело Гротло на Ниџе на надморска височина од 1.610 м, а во Црна се влива кај кота од 500 м, со што должината на водотекот изнесува 16 км. Зафаќа слив со површина од 119 км2 и релативен пад од 69,4‰. Има долина типично клисуреста на места и со кањонски изглед.

bela reka 02

bela reka 03

bela reka 04

bela reka 05

bela reka 06

bela reka 07

bela reka 08

Booking.com