Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com

Разгледници извадок од книгата: „Битола низ стари разгледници“ Автор: Димче Најдов  ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930

Postcards excerpt from the book: “Bitola through old postcards” Author: Dimce Najdov ISBN 978-608-4754-01-5 COBISS.MK-ID 96689930
The book is in Macedonian language. Translation of legends in English: Macedonia 1912-1918 

Bitola, August 17, 1917 Dear friend! I send you this postcard from Monastir (Bitola) after the bombing of Bulgarians. Many houses are destroyed like the ones on the picture and many residents left the city to seek refuge in the surrounding villages south of the city. Greeting Pierre.


Bitola, August 17, 1917
Dear friend!
I send you this postcard from Monastir (Bitola) after the bombing of Bulgarians. Many houses are destroyed like the ones on the picture and many residents left the city to seek refuge in the surrounding villages south of the city.
Greeting Pierre.
Битола, 17 август 1917 
 Драги пријателе! 
Ти ја испраќам ова разгледница од Монастир после бомбардирањето од Бугарите.  Многу куќи се разрушени како ова на сликата, а многу жители го напуштија градот да најдат спас во околните села на југ од градот.   
Поздрав Пјер. 
– – –

Two-part panorama of Bitola from Tumbe Cafe issued in November 1915.
Дводелна панорама на Битола од Тумбе Кафе издадена во ноември 1915 година.

Two-part panorama of Bitola from Tumbe Cafe issued in November 1915.


“Sirok Sokak” Street on postcard in black and white technique with yellow ornaments. Postcard issued by the bookstore “Osnova” from Sofia on 21 November 1915. The photo is from Turkish period.
Широк Сокак на разгледница во црно-бела техника со орнаменти од жолта боја, издадена од книжарницата “Основа” од Софија, на 21 ноември 1915 година. Фотографијата е од турскиот период.

“Sirok Sokak” Street on postcard in black and white technique with yellow ornaments. Postcard issued by the bookstore "Osnova" from Sofia on 21 November 1915. The photo is from Turkish period.


“Sirok Sokak” (The main street) to the north. Postcard issued by the bookstore “Osnova” Sofia, 1915. Hand colored.
 Главната улица кон север. “Основа”, Софија 1915 година– рачно обоена.

“Sirok Sokak” (The main street) to the north. Postcard issued by the bookstore "Osnova" Sofia, 1915. Hand colored.


Dragor River and Isak Mosque in Bitola. issued by the bookstore “Osnova” Sofia, 1915.
Реката Драгор и Исак џамија. Разгледница издадена од книжарницата “Основа” од Софија, 1915 година.

Dragor River and Isak Mosque in Bitola. issued by the bookstore "Osnova" Sofia, 1915.


Panorama of Bitola made from the minaret of Haydar Kadi Mosque in 1915. In the foreground is “Drven Pazar” (Wood Market, later called Sheep Market ) and further is Sungur Chaush Mosque (does not exist today), Isak Mosque, Yeni Mosque and Clock Tower. The postcard was published and printed in: Printing House- Boushinov
Панорама на Битола направена од минарето на Хајдар Кади џамијата, во 1915 година. Во преден план е Дрвен Пазар (подоцна наречен Овчки Пазар) а подалеку Сунгур Чауш џамијата која денес не постои, Исак Јени џамијата и Саат кулата. Разгледницата е издадена и печатена во:  Printing House- Boushinov

Panorama of Bitola made from the minaret of Haydar Kadi Mosque in 1915. In the foreground is “Drven Pazar” (Wood Market, later called Sheep Market ) and further is Sungur Chaush Mosque (does not exist today), Isak Mosque, Yeni Mosque and Clock Tower. The postcard was published and printed in: Printing House- Boushinov


Panorama of Bitola from 1915 issued by “Apolon” – Sofia. The postcard was not used.
Панорама на Битола од 1915 година издадена од “Аполон” – Софија. Истата не е употребена.

Panorama of Bitola from 1915 issued by "Apolon" - Sofia. The postcard was not used.


Bitola – Turkish neighborhood with shops
Битола – турски квартал со дуќаните.

Bitola - Turkish neighborhood with shops


Jewish bazaar, Bitola
Еврејската чаршија, Битола

Jewish bazaar, Bitola


Shirok Sokak (The main street in Bitola) around 1915. Look toward north. The photo is made from the location of current Bar-Restaurant “Korzo”. Most of the houses in the foreground of this photograph were destroyed by bombing in the years 1916-1918.
Широк Сокак околу 1915 година. Поглед на главната улица кон север.Фотографијата е направена од локација Бар-ресторан “Корзо”. Повеќето од куќите во преден план на оваа фотографија беа разрушени од бомбардирањето во 1916-1918 година.

Shirok Sokak (The main street in Bitola) around 1915. Look toward north. The photo is made from the location of current Bar-Restaurant "Korzo". Most of the houses in the foreground of this photograph were destroyed by bombing in the years 1916-1918.


Jewish Neighborhood
Еврејската Маала

Jewish Neighborhood, Bitola during WW1


“Lenski” Bridge, Bitola
На Ленски Мост.

“Lenski” Bridge, Bitola during WW1
Booking.com