Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com


Panorama of Bitola, 1917.
Панорама на Битола, 1917 година.

Panorama of Bitola, 1917.

 

Panorama of Bitola from the Turkish cemetery to the southwest in 1917.
Панорама на Битола од Турските гробишта кон југозапад во 1917 година.

Panorama of Bitola from the Turkish cemetery to the southwest in 1917.

 

The interior of the church “St.Dimitrija” in Bitola in 1917
Publisher: H. Grimaud Cie Marseille, France
Внатрешноста на црквата „Св.Димитрија” во Битола во 1917 година
Издавач: H. Grimaud Cie Marseille, France

The interior of the church "St.Dimitrija" in Bitola in 1917 Publisher: H. Grimaud Cie Marseille, France

 

Panorama of Bitola from Tumbe Cafe in 1917, overlooking the Red and part of White barrack.
Панорама од Битола од Тумбе Кафе, во 1917 година, со поглед на Црвената и дел од Белата касарна.

Panorama of Bitola from Tumbe Cafe in 1917, overlooking the Red and part of White barrack.

 

Isaк Mosque seen to the east with some of the shops along the river Dragor. Postcard sent on September 27, 1917
Исак џамија гледана кон исток со дел од дуќаните покрај реката Драгор и кејот на реката Драгор. Разгледница испратена на 27 септември 1917 година

Isaк Mosque seen to the east with some of the shops along the river Dragor. Postcard sent on September 27, 1917

 

View of the church “Holy Sunday” in 1917. In the foreground is the road to Prilep and the railroad has not yet been built.
Поглед на црквата „Света Недела” во 1917 година. Во преден план е патот за Прилеп а железничката пруга сé уште не е изградена.

View of the church "Holy Sunday" in 1917. In the foreground is the road to Prilep and the railroad has not yet been built.

 

Church “Holy Sunday” in 1917.  Postcard from the serie “Campagne D’Orient” 1914-18 issued by: H. Grimaud et Cie Marseille, France
Црква „Света Недела” во 1917 година. Разгледница од серијата “Campagne D’Orient” 1914-18 издадена од: H. Grimaud et Cie Marseille, France

Church "Holy Sunday" in 1917. Postcard from the serie "Campagne D'Orient" 1914-18 issued by: H. Grimaud et Cie Marseille, France


Church “Holy Sunday” in 1917.  Postcard from the serie “Campagne D’Orient” 1914-18 issued by: H. Grimaud et Cie Marseille, France
Црква „Света Недела” во 1917 година. Разгледница од серијата “Campagne D’Orient” 1914-18 издадена од: H. Grimaud et Cie Marseille, France

Church "Holy Sunday" in 1917. Postcard from the serie "Campagne D'Orient" 1914-18 issued by: H. Grimaud et Cie Marseille, France

 

View toward the Municipal building and Isac mosque with the shops along the river Dragor in 1918. The municipal building is shown as a former Bulgarian barrack and Isac mosque is named Hagia Sophia.
Поглед на општинската зграда и Исак џамијата со дуќа­ните покрај реката Драгор во 1918 година. На сликата оп­штинската зграда е прикажана како поранешна бугарска ка­сарна, а Исак џамија со име Света Софија.

View toward the Municipal building and Isac mosque with the shops along the river Dragor in 1918. The municipal building is shown as a former Bulgarian barrack and Isac mosque is named Hagia Sophia.

 

Mosque in Bitola. Interestingly, all the major mosques are designated by the name Hagia Sophia by the  French publishers.
Џамија во Битола. Ин­тересно е што сите поголеми џамии Французите ги имену­ваат со име Света Софија како оваа  на сликата.

Mosque in Bitola. Interestingly, all the major mosques are designated by the name Hagia Sophia by the French publishers.

 

French soldiers posing on this postcard on bridge of Dragor river in 1918.
Француски војници позираат на оваа разгледница на мостот на реката Драгор во 1918 година.

French soldiers posing on this postcard on bridge of Dragor river in 1918.


Booking.com