Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com


Panorama of Bitola eastward made from the Clock Tower in 1917, overlooking the Peliser in the background.
Панорама на Битола кон исток направена од  Саат кулата во 1917 година, со поглед на Пелисер во заднината.

Panorama of Bitola eastward made from the Clock Tower in 1917, overlooking the Peliser in the background.


Shirok Sokak, the main street in Bitola, 1917
Широк Сокак, 1917

Shirok Sokak, the main street in Bitola

 

 


The entry of the French soldiers in Bitola on 19 November 1916.
Влегувањето на француските војници во Битола на 19 ноември 1916 година.

The entry of the French soldiers in Bitola on 19 November 1916.

 

Shirok Sokak (Main Street in Bitola). French troops in sightseeing.
Широк Сокак. Француски војници во разгледување на градот.

Shirok Sokak (Main Street in Bitola). French troops in sightseeing.

 

“Solunska” street with Kurdeles river and the Stone Bridge. French soldiers on horses on the Main Street in 1917.
 Улицата „Солунска” со реката Курделес и Камениот Мост. Француски војници на коњи по Широк Сокак, во 1917 година.

"Solunska" street with Kurdeles river and the Stone Bridge. French soldiers on horses on the Main Street in 1917.

 

One street in Bitola. The location is not known.
Една улица во Битола. Локацијата на истата не е позната.

One street in Bitola. The location is not known.

 

Consequences of the bombing of Bitola
Последици од бомбардирањето на Битола

Consequences of the bombing of Bitola

 

Street in the center of Bitola after the bombing.
Улица во центарот на Битола по бомбардирањето.

 Street in the center of Bitola after the bombing.


Street on Shirok Sokak after the bombing.
Улица на Широк Сокак по бомбардирањето.

Street on Shirok Sokak after the bombing.


Street in the center of Bitola after the bombing.
Улица во центарот на Битола по бомбардирањето.

Street in the center of Bitola after the bombing.
Booking.com