Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com


Street in the center of Bitola after the bombing.
Улица во центарот на Битола по бомбардирањето.

Street in the center of Bitola after the bombing.


Consequences of the bombing of Bitola
Последици од бомбардирањето на Битола

Consequences of the bombing of Bitola


Consequences of the bombing of Bitola
Последици од бомбардирањето на Битола

Consequences of the bombing of Bitola

 

Location of German artillery near the village Snegovo from where the city was bombed.
Локација на германската артилерија кај селото Снегово од каде го бомбардираа градот.

Location of German artillery near the village Snegovo from where the city was bombed.

 

Bitola in ruins in 1917 on a postcard issued by Cliche J.M France.
Битола во урнатини во 1917 година на разгледница издадена од Cliche J.M од Франција.

Bitola in ruins in 1917 on a postcard issued by Cliche J.M France.


Consequences of the bombing of Bitola
Последици од бомбардирањето на Битола

Consequences of the bombing of Bitola

 

First civilian casualties in the First World War suffocated by the poison gas used by the Germans. In the period from 9 to 11 March, 1917 from poison gas in Bitola were killed 550 people, mostly women and children.
Тоа се првите цивилни жртви во Првата светска војна кои беа задушени од отровниот гас употребен од Германците. Во периодот од 9 до 11 март 1917 година од отровен гас загинаа 550 жители, претежно жени и деца.

First civilian casualties in the First World War suffocated by the poison gas used by the Germans. In the period from 9 to 11 March, 1917 from poison gas in Bitola were killed 550 people, mostly women and children.

 

Panorama of Bitola from Tumbe Cafe. In the foreground is the Red Barrack which has been destroyed by shelling. A little later suffered the White Barrack from explosion of the ammunition that was stored in within.
Панорама на Битола од Тумбе Кафе. Во преден план е Црвената касарна која овде е веќе разрушена од бомбардирањето. Малку подоцна настрада и Белата касарна од експлозија на муницијата која беше складирана во касарната.

Panorama of Bitola from Tumbe Cafe. In the foreground is the Red Barrack which has been destroyed by shelling. A little later suffered the White Barrack from explosion of the ammunition that was stored in within.

 

Ruins somewhere in the center of Bitola. After all the heavy shelling it is very difficult to recognize the part of the city in this image. In the background on the left side of the center are visible Isac and Yeni Mosque.
Рушевини некаде во центарот на градот. По сите тие жестоки бомбардирања многу е тешко и да се препознае делот од градот на сликата. Во заднината на левата страна од центарот видливи се Исак и Јени џамија.

Ruins somewhere in the center of Bitola. After all the heavy shelling it is very difficult to recognize the part of the city in this image. In the background on the left side of the center are visible Isac and Yeni Mosque.


371
Bitola. Remnants of demolished and burnt houses after the bombing.
Битола. Остатоци од срушени и изгорени куќи  по бомбардирањето.

Bitola. Remnants of demolished and burnt houses after the bombing.

 

Bitola, 17 August 1917. Southwest corner of today’s streets Sirok Sokak and “Dimitar Ilievski-Murato”. At this place around 1920 it was built the restaurant “Central” and later, around 1975 hotel “Epinal”.
Битола, 17 август 1917. Југозападниот агол на денешните улици  Широк Сокак и „Димитар Илиевски-Мурато”. На ова место околу 1920  беше изграден ресторанот “Централ” а подоцна, околу 1975 година, на ова место ќе биде изграден хотелот “Епинал”.

Bitola, 17 August 1917. Southwest corner of today's streets Sirok Sokak and "Dimitar Ilievski-Murato". At this place around 1920 it was built the restaurant "Central" and later, around 1975 hotel "Epinal".

 

Bitola, 17 August 1917. Southwest corner of today's streets Sirok Sokak and "Dimitar Ilievski-Murato". At this place around 1920 it was built the restaurant "Central" and later, around 1975 hotel "Epinal".

 

Panorama of Bitola from Yeni Mosque in 1917. Consequences of the bombing are visible everywhere. The building of the Workers’ University in the middle of the picture looks the least damaged, but all the surrounding houses on Ruzveltova and the Main Street are totally destroyed. The building of today’s Post Office is also without roof as houses in the foreground of this postcard.
Панорама на Битола од Јени џамија во 1917 год. Последици од бомбардирањето се видливи насекаде. Зградата на Работничкиот универзитет кон средината на сликата изгледа најмалку оштетена, но сите околни куќи од Рузвелтова улица и Широк Сокак се тотално уништени. Зградата на денешната пошта е, исто така, без покрив како и куќите во предниот план на оваа разгледница.

Panorama of Bitola from Yeni Mosque in 1917. Consequences of the bombing are visible everywhere. The building of the Workers' University in the middle of the picture looks the least damaged, but all the surrounding houses on Ruzveltova and the Main Street are totally destroyed. The building of today's Post Office is also without roof as houses in the foreground of this postcard.

 

Panorama of the western part of the city from the Clock Tower. In addition to homes, in front of this picture, the old Municipality building is completely destroyed, the building of the Gymnasium is without a roof and windows, as many other buildings in the area that are less visible in the picture.
Панорама на западниот дел на градот од Саат кулата. Покрај куќите, во предниот дел на оваа слика, зградата на старата општина е потполно уништена, зградата на Гимназијата е без покрив и прозорци и многу други објекти во околината кои се помалку видливи на сликата.

Panorama of the western part of the city from the Clock Tower. In addition to homes, in front of this picture, the old Municipality building is completely destroyed, the building of the Gymnasium is without a roof and windows, as many other buildings in the area that are less visible in the picture.


In such a condition Bitola welcomed the end of the First World War. Ruins, diseases, lack of basic necessities of life, poverty, those were the characteristics of that period of four long years. A number of people which left the city because of the bombing, were awaiting the end of the war to come back and start a new life in their destroyed hometown.
Во ваква состојба Битола го дочека крајот на Првата светска војна. Рушевини, болести, недостиг на најосновните потреби за живот, сиромаштија, тоа беа карактеристиките за тој период од четири долги години. Огромен број кои го напуштија градот заради бомбардирањето, го чекаа крајот на војната да се вратат назад и да започнат нов живот во својот разрушен роден град.

 

Booking.com