Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com


Part of Bitola on postcard issued under the title “World War 1914/16”
Дел од Битола на разгледница издадена под наслов „Светска војна 1914/16“

Part of Bitola on postcard issued under the title “World War 1914/16”


Bazaar in Bitola
Пазар во Битола.

Bazaar in Bitola


December 5, 1915. Wood Market – Postcard issued by Kriegshilfe Munich.
5 декември 1915 година. Дрвен Пазар на разгледница  издадена од Kriegshilfe од Минхен.

December 5, 1915. Wood Market - Postcard issued by Kriegshilfe Munich.


“Drven Pazar” (Wood Market) with a view to Pelister, 1915.
Дрвен Пазар со поглед кон Пелистер, во 1915. 

“Drven Pazar” (Wood Market) with a view to Pelister, 1915.


Drawing of Bitola, postcard issued by Felix Grosser from Dresden Germany.
Цртеж од Битола на разгледница издадена од Felix Grosser од Дрезден Германија.

Drawing of Bitola, postcard issued by Felix Grosser from Dresden Germany.


Bitola “Pekmez” Bazaar in 1915.
Битолскиот Пекмез Пазар, во 1915 година.

Bitola Pekmez Bazaar in 1915.


Part of Bitola – view toward Pelister.
Дел од Битола со поглед на Пелистер.

Part of Bitola – view toward Pelister. Bitola during WW1


View from the  Clock Tower toward Yeni mosque and the surrounding buildings of “Pekmez” Market
Поглед од Саат кулата на Јени џамија со околните објекти и дел од Пекмез Пазар.

View from the Clock Tower toward Yeni mosque and the surrounding buildings of “Pekmez” Market


The Main Street (Sirok Sokak) view from north – photo postcard in September 1916 sent to the town of Lom, Bulgaria.
Главната улица гледана кон север на фото­разгледница од септември 1916 година испратена во градот Лом, Бугарија.

The Main Street (Sirok Sokak) view from north – photo postcard in September 1916 sent to the town of Lom, Bulgaria.

 

The main street (Sirok Sokak) in front of hotel “Bosna” in 1916. German soldiers standing and posing for this photograph. In the background are seen Isak and Yeni Mosque. Telephone poles on left side of this photograph confirm that phones in the city were in use. Old houses on the right side of this image were ruined by bombing in 1917.
Главната улица пред хотелот „Босна” во 1916 година. Германски војници застанати и позираат на оваа фотографија. Во заднината се гледаат Јени и Исак џамија. Телефонските столбови на левата страна на оваа фотографија потврдуваат дека телефоните во градот беа во употреба. Старите куќи на десната страна од оваа фото­графија беа срушени од бомбардирањето во 1917 година.

The main street (Sirok Sokak) in front of hotel "Bosna" in 1916. German soldiers standing and posing for this photograph. In the background are seen Isak and Yeni Mosque. Telephone poles on left side of this photograph confirm that phones in the city were in use. Old houses on the right side of this image were ruined by bombing in 1917.


Street in the Jewish neighborhood in Bitola. On the left side Isak Mosque is seen. Today on this location is the Health Center.
Улица во Еврејското Маало во Битола. На левата страна се гледа Исак џамија. Денес на оваа локација е Здравствениот дом.

Street in the Jewish neighborhood in Bitola. On the left side Isak Mosque is seen. Today on this location is the Health Center.

 

Part of Bitola with view of Baba Mountain and Pelister 1916. Location – “Bela Cheshma” (White Fountain), near the intersection of streets Herzegovina and Blagojce Siljanovski.
Дел од Битола со поглед на Баба планина и Пелистер од 1916 година. Локација – Бела Чешма, во близина на раскрсницата од улиците Херцеговина и Благојче Сиљановски.

Part of Bitola with view of Baba Mountain and Pelister 1916. Location - “Bela Cheshma” (White Fountain), near the intersection of streets Herzegovina and Blagojce Siljanovski.

 

Wood Market on photo postcard from 1916 with a view to the southwest. This is one of the most common items of German postcards and photographs. Photographed from all angles usually on market day when its full with sellers from surrounding villages with their carts. In the background is seen Baba Mountain and some of the mosques.
Дрвен Пазар на фото разгледница од 1916 година со поглед кон југозапад. Овој е еден од најчестите објекти на германските разгледници и фотографии. Сликан од сите агли обично во пазарен ден кога е полн со пазарџии од околните села со своите запрежни коли. Во заднината се гледа Баба планина и некои од џамиите.

Wood Market on photo postcard from 1916 with a view to the southwest. This is one of the most common items of German postcards and photographs. Photographed from all angles usually on market day when its full with sellers from surrounding villages with their carts. In the background is seen Baba Mountain and some of the mosques.

 

Wood Market with a view to the northeast – 1916. On the right side is Haydar Kadi Mosque with the minaret which was torn down next year during the bombing.
Дрвен Пазар со поглед кон североисток -1916. На десната страна е Хајдар Кади џамијата со минарето кое беше срушено следната година за време на бомбардирањето.

Wood Market with a view to the northeast - 1916. On the right side is Haydar Kadi Mosque with the minaret which was torn down next year during the bombing.
Booking.com