Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com

Turkish cemetery on the northwest part of  Bitola. In the distance can be seen: the Clock Tower, Yeni Mosque, Isak Mosque and Besim Pasha Mosque. In the description of postcard, by mistake, stands Uskub (Skopje) (Mazedonien)

Турски гробишта на северо­западниот дел од Битола. Во далечината се гледаат: Саат кулата, Јени џамија, Исак џамија и Бесим Пашината џамија. Описот на истата, по грешка, стои Uskub (Скопје) ( Mazedonien)

Turkish cemetery on the northwest part of Bitola. In the distance can be seen: the Clock Tower, Yeni Mosque, Isak Mosque and Besim Pasha Mosque. In the description of postcard, by mistake, stands Uskub (Skopje) (Mazedonien)

 

Besim Pasha Mosque and the building of today’s Fire unit in Bitola on a postcard from 1916 issued by D.Krepiev Sofia.
Бесим Пашината џамија и зградата на денешната Противпожарна единица во Битола на разгледница од 1916 година издадена од Д.Крепиев од Софија.

Besim Pasha Mosque and the building of today's Fire unit in Bitola on a postcard from 1916 issued by D.Krepiev Sofia.

 

Prince August Wilhelm of Prussia visiting Bitola in 1916. His father was the German Emperor (Kaiser) Wilhelm II who was the last emperor of the German Empire.
Принцот August Wilhelm од Прусија во посета на Битола, во 1916 година. Негов татко беше германскиот император (Kaiser) Wilhelm II  кој беше последен император на Германската Империја.

Prince August Wilhelm of Prussia visiting Bitola in 1916. His father was the German Emperor (Kaiser) Wilhelm II who was the last emperor of the German Empire.


Panorama of Bitola from Tumbe Cafe in 1917.
Панорама на Битола од Тумбе Кафе, во 1917 година. 
Edition Parisiana, Paris, Imp.-Phot.des Etablissements, Ch.Collas & Cie, Cognac, (Ch_te)

Panorama of Bitola from Tumbe Cafe in 1917.

 

View of Bitola from Yeni Mosque. Publisher – Levy Fils & Cie, Paris.
Поглед на Битола од Јени џамија. Издавач Levy Fils & Cie, Paris.

View of Bitola from Yeni Mosque. Publisher - Levy Fils & Cie, Paris.

 

Panorama of part of Bitola with the White Barrack and training area in front of the barrack.
Панорама на дел од Битола со Белата касарна и полигонот пред касарната. 

Panorama of part of Bitola with the White Barrack and training area in front of the barrack.

 

Monastir – conquered by the French in the November 19, 1916.
Монастир – заземен од Французите на 19 ноември 1916 година.

Monastir - conquered by the French in the November 19, 1916.

 

Panorama of Bitola from Tumbe Coffee
Панорама на Битола од Тумбе Кафе

Panorama of Bitola from Tumbe Coffee

 

Craft and art school in 1917, abandoned and without windows
Занаетчиското и уметничко училиште во  1917 година напуштено и без прозорци.

Craft and art school in 1917, abandoned and without windows

 

View toward the barracks in 1917 from Tumbe Cafe. Part of the roof of the Red  Barrack no longer exist.
Поглед на касарните во 1917 година од Тумбе  Кафе. Дел од покривот на Црвената касарна веќе не  постои.

View toward the barracks in 1917 from Tumbe Cafe. Part of the roof of the Red Barrack no longer exist.

 

View toward the main entrance of the White Barrack, 1917
Поглед на главниот влез на Белата касарна 1917 г.

View toward the main entrance of the White Barrack, 1917

 

View of part of Bitola, with the Metropolitan Residence in background, 1917.
Поглед на дел од Битола, со Митрополијата во заднина, 1917 година.

View of part of Bitola, with the Metropolitan Residence in background, 1917.

 

Booking.com