Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com


Market day in Bitola, 1917
Пазарен ден во Битола, 1917

Market day in Bitola, 1917

 

Grain Bazaar in market day. Postcard issued by Levy Fils & Cie, Paris, from a photograph since May 1905.
Житен Пазар во пазарен ден. Разгледница издадена од Levy Fils & Cie, Paris, од фотографија од мај 1905 година.

Grain Bazaar in market day. Postcard issued by Levy Fils & Cie, Paris, from a photograph since May 1905.

 

Sirok Sokak (Main Street in Bitola) in front of Hotel “Bosnia” view toward north.
Широк Сокак пред хотелот „Босна” гледано кон север.

Sirok Sokak (Main Street in Bitola) in front of Hotel "Bosnia" view toward north.

 

Panorama of Bitola, 1917
Панорама од Битола, 1917


Panorama of Bitola, 1917
Панорама од Битола, 1917

Panorama of Bitola, 1917


Panorama of Bitola, 1917
Панорама од Битола, 1917

Panorama of Bitola, 1917

 

Officer’s home in 1917
Офицерскиот дом во 1917 година.

Officer's home in 1917

 

Panorama of Bitola, 1917
Панорама од Битола, 1917

Panorama of Bitola, 1917

 

Macedonian family from the region of Bitola
Македонска фамилија од околината на Битола.

Macedonian family from the region of Bitola

 

Macedonian Easter dance.
Македонско велигденско оро.

Macedonian Easter dance.

 

Macedonian family and a French soldier
Македонска фамилија и француски војник

Macedonian family and a French soldier
This postcard was sent to France
Date: about 1917.
I am in good health as much as possible, and do not fret since I am in the new sector, For us is easier than in France, only difficulty is with the heat; it catches more and more, but be sure that I take something for my health and I do not feel temperature. You wonder whether its like on the French front. Be sure that is not so terrible, but sadly not a bit happier. I hope all is well with my aunt. They should know that our poor Rems was recently in the hands of the Germans. We wait to finish this (the War) as soon as posiible. Waiting for a better moment I salute you, same and my aunt.
Your nephew who thinks of you, Morris.
Разгледницата е испратена во Франција
Датум: околу 1917 година.
Јас сум добар со здравјето колку што е можно, и не се секирам откако сум во новиот сектор, за нас е полесно од оној во Франција, само што е тешко со жештината; фаќа повеќе и повеќе, но биди сигурна земам нешто за здравјето и не осеќам температура. Ти прашуваш дали е како на Францускиот фронт. Биди сигурна дека не е толку страшно, но жалосно не е малку повесело. Се надевам сé е добро кај тетка ми. Треба да знаат како и јас дека кутриот наш Ремс беше поново во рацете на Германците. Чекаме да заврши ова што побрзо. Чекајќи подобар момент те поздравувам, исто и тетка ми. Твојот внук кој мисли на тебе,  Морис.
Booking.com