Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com

The main street in 1917 – look toward north. On the left is hotel “Bosnia”.

Главната улица во 1917 година гледана кон север. На левата страна е хотелот „Босна”.

The main street in 1917 – look toward north. On the left is hotel "Bosnia".

 

The square in front of the Fire Unit and Historical Archive,  1917
Плоштадот пред Противпожарната единица и Историскиот архив во 1917 година

The square in front of the Fire Unit and Historical Archive, 1917

 

Part of Bitola north of Isac mosque.
Дел од Битола северно од Исак џамија.

Part of Bitola north of Isac mosque.

 

Colorful Fountain.
Шарена Чешма.

Colorful Fountain.

 

Dragor River. To the right is the building of the Military Administration. The description of the building of the image is “Old Barrack”. Today on this place is the building of the Municipal Court.
Покрај реката Драгор. Десно е зградата на Воената управа. Описот на оваа зграда на сликата е “Стара касарна”. Денес на ова место е зградата на Општинскиот суд.

Dragor River. To the right is the building of the Military Administration. The description of the building of the image is "Old Barrack". Today on this place is the building of the Municipal Court.

 

Transfer wounded in saddle. In the background is seen the oldest tree in the city called “Chinar” (still existing today). The house in the background of this picture is also still existing with small changes in the windows.
Пренос на ранети во седло. Во заднината се гледа најстарото дрво во градот наречено”Чинар”. Куќата во заднината на оваа слика сé уште постои со мали промени на прозорците.

Transfer wounded in saddle. In the background is seen the oldest tree in the city called "Chinar" (still existing today). The house in the background of this picture is also still existing with small changes in the windows.

 

“The Broken mosque” in Bitola. Although the picture was taken in 1917, the mosque until 1976 remained the same as in this photo. It was built on the site where there was a church “St. Nicholas.” At this location today is the housing block “Grozd”.
Скршена џамија во Битола. Иако сликата е направена во 1917 година, самата џамија сé до 1976 година остана иста како на оваа слика. Изградена била  на местото каде постоела црквата „Св.Никола”. На ова место денес е станбениот блок “Грозд”.

“The Broken mosque” in Bitola. Although the picture was taken in 1917, the mosque until 1976 remained the same as in this photo. It was built on the site where there was a church "St. Nicholas." At this location today is the housing block "Grozd".

 

A convoy of ammunition enters into the city. In the background is the settlement “Bela Cesma” White Fountain and on right of the convoy are Turkish cemetery.
Конвој со муниција влегува во градот. Во заднината е населбата Бела Чешма а десно од конвојот се Турските гробишта.

A convoy of ammunition enters into the city. In the background is the settlement “Bela Cesma” White Fountain and on right of the convoy are Turkish cemetery.

 

Postcard titled “Conversations at the gate” (published 1917), sent to France on August 1, 1918, with a brief greeting: Good morning and greetings from the east of your relative: Signature: P. Badelot
Разгледница со наслов “Разговори пред порта” (издадена 1917), испратена во Франција на 01 август  1918 година, со краток поздрав: Добар ден и поздрав од исток од твојот роднина:
Потпис: P.Badelot

Postcard titled "Conversations at the gate" (published 1917), sent to France on August 1, 1918, with a brief greeting: Good morning and greetings from the east of your relative: Signature: P. Badelot

 

Postcard near Dragor river, published 1917
Разгледница снимена покрај реката Драгор, издадена 1917

Postcard near Dragor river, published 1917

 

Postcard titled “Burial of a victim of the bombardment”, published 1917
Разгледница со наслов „Закоп на жртва од бомбардира­њето“,  издадена 1917

Postcard titled “Burial of a victim of the bombardment”, published 1917
Booking.com