Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com

Prince Aleksandar Karadjordjevic and General Sarrail, accompanied by their commanders outside the today’s Rector building of University St. Kliment Ohridski, in Bitola in November 1916.
Принцот Александар Караѓорѓевиќ и генералот Сарраил од Франција, во придружба на нивните команданти, пред зградата на денешниот ректорат во Битола, во ноември 1916 година.

Prince Aleksandar Karadjordjevic and General Sarrail, accompanied by their commanders outside the today's Rector building of University St. Kliment Ohridski, in Bitola in November 1916.

 

Prince Aleksandar Karadjordjevic and General Sarrail, entering in Bitola in November 1916.
Принцот Александар Караѓорѓевиќ и генералот Сарраил од Франција, влегуваат во Битола, во ноември 1916 година.

Prince Aleksandar Karadjordjevic and General Sarrail, entering in Bitola in November 1916.

 

Panorama of the city from the Clock Tower.
Панорама на градот од Саат кулата.

Panorama of the city from the Clock Tower.

 

Panorama of Bitola from the Clock Tower in winter
Панорама на Битола од Саат кулата во зима.

Panorama of Bitola from the Clock Tower in winter

 

The entry of the French military Chamber in Bitola from south. On the right side of this postcard is seen the Officer’s house which after the Balkan Wars and World War I remained unfinished.
Влегувањето на француската воена комора во Битола од југ. На десната страна од оваа разгледница се гледа Офицерскиот дом  кој по две војни (Балканската и Првата светска војна) остана недовршен.

The entry of the French military Chamber in Bitola from south. On the right side of this postcard is seen the Officer's house which after the Balkan Wars and World War I remained unfinished.

Panorama of Bitola from the Clock Tower
Панорама на Битола од Саат кулата.

Panorama of Bitola from the Clock Tower

 

Street in the Jewish part of  Bitola. Today on this location is the Health Center.
Улица во еврејскиот дел од градот. Денес на оваа локација е Здравствениот дом.

Street in the Jewish part of Bitola. Today on this location is the Health Center.

 

The street “Meckin Kamen” in the Old Town overlooking the west in 1917. In the background is Isak mosque.
Улицата Мечкин Камен во Старата чаршија со поглед кон запад, во 1917 година. Во заднината е Исак џамија.

The street “Meckin Kamen” in the Old Town overlooking the west in 1917. In the background is Isak mosque.

 

A mosque in Bitola. location unknown
Џамија во Битола. Локацијата непозната.

A mosque in Bitola. location unknown

 

The street “King Peter”, The Clock Tower (so-called square tower at the time) and part of “Pekmez” Market in 1917. The street “King Peter” began from Dragor river, passed near the Clock Tower, the Mortgage Bank,  old “Stopanska” bank and entered today’s Main Street (Sirok Sokak). With the demolition of Pekmez Market, the main street got its present appearance, that starts from square “Magnolia”.
Улицата “Крал Петар”, Саат кулата (така-наречена четвртаста кула во тоа време) и дел од Пекмез Пазар во 1917 година. Улицата “Крал Петар” почнувала од реката Драгор, поминувала покрај четвртастата кула, Хипотекарната банка, старата Стопанска банка подолу да влезе во денешната главна улица-Широк Сокак. Со рушењето на Пекмез Пазар  главната улица  го доби денешниот изглед, односно започнува од плоштадот „Магнолија”.

The street "King Peter", The Clock Tower (so-called square tower at the time) and part of “Pekmez” Market in 1917. The street "King Peter" began from Dragor river, passed near the Clock Tower, the Mortgage Bank, old “Stopanska” bank and entered today's Main Street (Sirok Sokak). With the demolition of Pekmez Market, the main street got its present appearance, that starts from square "Magnolia".
Booking.com