Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com

Sirok Sokak view to the north with the hotel “Constitution”. Postcard from the series Souvenir D’Orient 1914-1918, Monastir from the French publisher Auran from Marseille.
Широк Сокак гледан кон север со хотелот “Конституција” на разгледница од серијата Souvenir D’Orient 1914-1918, Monastir од францускиот издавач  Auran од Marseille.  

Sirok Sokak view to the north with the hotel "Constitution". Postcard from the series Souvenir D'Orient 1914-1918, Monastir from the French publisher Auran from Marseille.

 

Sirok Sokak viewed westward on postcard from 1917. Publisher: Edit Leca. On the left is hotel “Bosnia” and on the right group of children and passers which stopped to pose for this photograph.
Широк Сокак гледан кон запад на разгледница од 1917 година. Како издавач стои името: Edit Leca. На левата страна е хотелот “Босна”, а на десната страна групата деца и обичните минувачи застанаа и позираат на оваа фотографија.

Sirok Sokak viewed westward on postcard from 1917. Publisher: Edit Leca. On the left is hotel "Bosnia" and on the right group of children and passers which stopped to pose for this photograph.

 

Sirok Sokak crowded with pedestrians and French troops. The city resembles a dynamic city despite the war which at that time was called the “Great War.” Here is the car of those years, the soldier who walks his dog and curious soldiers who look at the photographer.
Широк Сокак преполн со минувачи и француски војници кои го разгледуваат градот наликува на динамичен град иако е во време на војна– во тоа време таканаречена “Големата војна”. Тука е автомобилот од тие години, војникот кој го шета своето куче и љубопитните војници кои гледаат во фотографот.

Sirok Sokak crowded with pedestrians and French troops. The city resembles a dynamic city despite the war which at that time was called the "Great War." Here is the car of those years, the soldier who walks his dog and curious soldiers who look at the photographer.

 

Dragor river with the right side of the boulevard on a postcard from 1917 by an unknown publisher, sent to France on July 4, 1918. In the background – Clock Tower and Yeni Mosque.
Реката Драгор со десната страна на булеварот на разгледница од 1917 година од непознат  издавач, испратена во Франција на 4 јули 1918 година. Во заднината се гледаат Саат кулата и Јени џамија.

Dragor river with the right side of the boulevard on a postcard from 1917 by an unknown publisher, sent to France on July 4, 1918. In the background - Clock Tower and Yeni Mosque.

 

Airplane photograph of part of Bitola made in 1917 and published by French publisher Aurran from Marseille. Sent to France on July 7, 1918, with a brief greeting: Good health and kisses to all, Jean
Авионска снимка на дел од Битола направена во 1917 година, а издадена од францускиот издавач Aurran од Marseille. Испратена во Франција, на 7 јули 1918 година, со краток поздрав: Добро здравје и бакнежи до сите, Jean

Airplane photograph of part of Bitola made in 1917 and published by French publisher Aurran from Marseille. Sent to France on July 7, 1918, with a brief greeting: Good health and kisses to all, Jean

 

Panorama of the city toward Pelister
Панорама на градот кон Пелистер

Panorama of the city toward Pelister

 

Panorama of the city from Turkish cemetery to the southwest with Baba Mountain in the background. On the right side is seen Haydar Kadi mosque with the minaret which was later destroyed by bombing.
Панорама на градот од Турските гробишта кон југозапад со Баба планина во заднината. На десната страна се гледа Хајдар Кади џамијата со минарето кое подоцна беше срушено од бомбардирањето.

Panorama of the city from Turkish cemetery to the southwest with Baba Mountain in the background. On the right side is seen Haydar Kadi mosque with the minaret which was later destroyed by bombing.

 

Panorama of the city to the northwest made from the Clock Tower
Панорама на градот кон северозапад направена од Саат кулата

Panorama of the city to the northwest made from the Clock Tower

 

Isac mosque with shops along the river Dragor and “Smilevski Bair” in the background – photo from 1917 made from Yeni Mosque.
Исак џамија со дуќаните покрај реката Драгор и Смилевски Баир во заднината, на разгледница од 1917 година направена од Јени џамија.

Isac mosque with shops along the river Dragor and “Smilevski Bair” in the background – photo from 1917 made from Yeni Mosque.

 

Street Scene in the Turkish neighborhood
Улична сцена во турска маала.

Street Scene in the Turkish neighborhood

 

Entrance of Isak mosque.
Влезот во Исак џамија.

Entrance of Isak mosque.


Booking.com