Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com


The interior of Isak Mosque. Postcard sent on March 9, 1918 in France.
Внатрешноста на Исак џамија. Разгледница испратена на 09 март 1918 година во Франција.

The interior of Isak Mosque. Postcard sent on March 9, 1918 in France.

 

Dragor river with washerwomen . The image was taken from “Lenski” Bridge around 1917.
Реката Драгор со жени кои перат. Фотографијата е направена од Ленски Мост околу 1917 година.

Dragor river with washerwomen . The image was taken from “Lenski” Bridge around 1917.

 

Mill on Dragor river in the settlement Dovledzik.
Воденица на реката Драгор во населбата Довлеџик.

Mill on Dragor river in the settlement Dovledzik.

 

Bridge on Dragor river with Isak Mosque in the background on postcard from 1917.
Мост на реката Драгор и Исак џамија во заднината на разгледница од 1917 година.

Bridge on Dragor river with Isak Mosque in the background on postcard from 1917.

 

Washerwomen in the river Dragor. In the background is seen “Lenski” Most. The shops on the left were also destroyed. All bridges on Dragor river at the time were wooden.
Перачки во реката Драгор. Во заднината се гледа Ленски Мост. Дуќаните на левата страна на оваа слика беа, исто така, разрушени. Сите мостови на реката Драгор во тоа време биле дрвени.

Washerwomen in the river Dragor. In the background is seen “Lenski” Most. The shops on the left were also destroyed. All bridges on Dragor river at the time were wooden.

 

Sirok Sokak in the spring of 1917. Postcard from the publisher Clerot St.Raphael. The houses on the right side of the street were demolished by bombing the same year.
Postcard sent to:
Monsieur Victor Jolly
87 Rue de la Pierre Levee
Poitiers, France
22 Dec.1917
Merry Christmas
I embrace you all, mom, grandpa and little Victor.
Lion
Главната улица—Широк Сокак во пролетта на 1917 година на разгледница од издавачот Clerot St.Raphael. Куќите на десната страна од улицата беа срушени од бомбардирањето во истата година.
Разгледница испратена до:
Monsieur Victor Jolly
87 Rue de la Pierre Levee
Poitiers, France
22 дек.1917
Среќен Божик
Ве прегрнувам сите, мама, дедо и малиот Виктор.
Lion

Sirok Sokak in the spring of 1917. Postcard from the publisher Clerot St.Raphael. The houses on the right side of the street were demolished by bombing the same year.

 

Washerwomen in the river Dragor. Publisher Clerot St.Raphael of 1917. This is one of the frequent motifs of French photos and postcards from the First World War.
Перачки во реката Драгор. Издавач Clerot St.Raphael  од 1917 година. Ова е еден од честите мотиви на француските слики и разгледници од Првата светска војна.

Washerwomen in the river Dragor. Publisher Clerot St.Raphael of 1917. This is one of the frequent motifs of French photos and postcards from the First World War.

 

Bitola – immigrants fleeing from the shelling. Photographed and released in June 1917 when the bombing became increasingly intense in the vicinity of Bitola, many refugees sought refuge in the city as these on the picture, but soon the city itself will experience the same fate.
Битола, емигранти бегаат од бомбардирањето. Сликана и издадена во јуни 1917 година кога бомбардирањето стануваше сé пожестоко во околината на Битола, многу бегалци бараа спас во градот како овие на сликата, но за кратко време истата судбина ќе ја доживее и самиот град.

Bitola - immigrants fleeing from the shelling. Photographed and released in June 1917 when the bombing became increasingly intense in the vicinity of Bitola, many refugees sought refuge in the city as these on the picture, but soon the city itself will experience the same fate.

 

Panorama of Bitola from “Smilevski Bair” from 1917 by the publisher Clerot St.Raphael.
In the background is Baba mountain with peak Neolica. From the higher buildings on the left can be seen Isak and Yeni Mosque, and the Cock Tower between them. The postcard was not used.
Панорама на Битола од Смилевски Баир од 1917 година. Издавач Clerot St.Raphael.
Во заднината е Баба планина со врвот Неолица. Од повисоките објекти на левата страна на сликата се гледаат Јени и Исак џамијата и Саат кулата во средината измеѓу нив. Истата не е употребена.

Panorama of Bitola from “Smilevski Bair” from 1917 by the publisher Clerot St.Raphael. In the background is Baba mountain with peak Neolica. From the higher buildings on the left can be seen Isak and Yeni Mosque, and the Cock Tower between them. The postcard was not used.

 

Panorama of Bitola from “Smilevski Bair” from 1917 by the publisher Clerot St.Raphael.
Панорама на Битола од Смилевски Баир од 1917 година. Издавач Clerot St.Raphael.

Panorama of Bitola from “Smilevski Bair” from 1917 by the publisher Clerot St.Raphael.
Booking.com