Битола низ разгледници од Првата светска војна

Booking.com

Part of the  Bitola Old Bazaar. In the middle of the photo destroyed shop bombing can be seen.
Дел од Старата битолска чаршија. Во средината на сликата се гледа разурнат дуќан од бомбардирањето.

Part of the Bitola Old Bazaar. In the middle of the photo destroyed shop bombing can be seen.

 

“Street King Peter and view of Pelister” is the title of this postcard from 1917. Printed in: Photo D.A.Languet, 250 Faubourg, Saint-Martin Paris.
On the photo is seen the Stone Bridge on River Kurdeles and the street Solunska on both sides of the river. River Kurdeles in 1975/76 was covered, thereby the street Solunska adjusted for traffic.
“Улица Крал Петар и поглед на Пелистер” е насловот на оваа разгледница од 1917 година. Печатена во: Photo D.A.Languet, 250 Faubourg, Saint-Martin Paris.
На истата се гледа Камениот Мост на реката Курделес и улицата Солунска од двете страни на реката. Реката Курделес во 1975/76 година беше покриена, а со тоа улицата Солунска приспособена за сообраќај.

"Street King Peter and view of Pelister" is the title of this postcard from 1917. Printed in: Photo D.A.Languet, 250 Faubourg, Saint-Martin Paris. On the photo is seen the Stone Bridge on River Kurdeles and the street Solunska on both sides of the river. River Kurdeles in 1975/76 was covered, thereby the street Solunska adjusted for traffic.

 

Sirok Skokak street known at the time as King Peter Street. Postcard from 1917. The picture was taken in front of the old hotel “Macedonia” toward north.
Posted on December 4, 1918 to:
Madmoaselle Suzanne De Fois
Villa Caprice
Canderan, France
Широк Сокак познат во тоа време како улица Крал Петар на разгледница од 1917 година. Сликата е направена од пред  стариот хотел “Македонија” гледано кон север.
Испратена на 04 декември 1918 година до:
Madmoaselle
Suzanne De Fois
Villa Caprice
Canderan, France

Sirok Skokak street known at the time as King Peter Street. Postcard from 1917. The picture was taken in front of the old hotel "Macedonia" toward north. Posted on December 4, 1918 to: Madmoaselle Suzanne De Fois Villa Caprice Canderan, France

 

Isac mosque with shops along the river Dragor and bridge near the courthouse in 1917.
Until the time when Dragor river bed was regulated in 1895/6, this bridge was the only stone bridge.
Исак џамија со дуќаните покрај реката Драгор и мостот во близина на судската зграда во 1917 година.
До регулирањето на коритото на реката Драгор во 1895/6 година овој мост беше единствениот камен мост.

Isac mosque with shops along the river Dragor and bridge near the courthouse in 1917. Until the time when Dragor river bed was regulated in 1895/6, this bridge was the only stone bridge.

 

Part of the Old Bazaar overlooking the Smilevski Bair in 1917
Дел од Старата битолска чаршија со поглед кон Смилевски Баир во 1917 година

Part of the Old Bazaar overlooking the Smilevski Bair in 1917

 

Part of Ohridska street overlooking the Pelister in 1917. In the foreground are seen the effects of the bombing. French soldiers repairing telephone lines of a column to the destroyed house. Pelister tops are covered with snow.
Дел од Охридска улица со поглед на Пелистер во 1917 година. Во преден план се гледаат последиците од бомбардирањето. Француските војници ги поправаат телефонските линии на столбот до разрушената куќа. Врвовите на Пелистер се под снежна покривка.

Part of Ohridska street overlooking the Pelister in 1917. In the foreground are seen the effects of the bombing. French soldiers repairing telephone lines of a column to the destroyed house. Pelister tops are covered with snow.

 

The building of today’s Gymnasium in 1917 on postcard taken from Ohridska street.
Зградата на денешната Гимназија во 1917 година на разгледница сликана од Охридска улица.

The building of today's Gymnasium in 1917 on postcard taken from Ohridska street.

 

Street near the river Dragor. In the background is seen the peak Pelister. In the ground floors of these houses on both sides of the street are small shops and bakery on the left side. On this picture is visible telephone pole and wires that go across the street.
Улица во близина на реката Драгор. Во заднината се гледа врвот Пелистер. Во приземјето на овие куќи од двете страни на улицата се мали дуќани и фурна на левата страна. И на оваа слика видлив е телефонскиот столб и проводниците кои поминуваат од другата страна на улицата.

Street near the river Dragor. In the background is seen the peak Pelister. In the ground floors of these houses on both sides of the street are small shops and bakery on the left side. On this picture is visible telephone pole and wires that go across the street.

 

“Monastir – The Square Tower”. Despite the Clock Tower and Yeni Mosque also a part of Pekmez Market and the northwest part of the city is seen
Монастир—Четвртастата кула – наслов на разгледницата. Покрај Саат кулата и Јени џамија, се гледа и дел од Пекмез Пазар со градот кон северозапад.

“Monastir – The Square Tower”. Despite the Clock Tower and Yeni Mosque also a part of Pekmez Market and the northwest part of the city is seen

 

Dragor river in the neighborhood Dovledzik in the winter 1917/18 year. In the background are seen houses destroyed in the bombing.
Реката Драгор во населбата Дов­леџик, во зимата 1917/18 година Во заднината се гледаат разрушени куќи од бомбардирањето.

Dragor river in the neighborhood Dovledzik in the winter 1917/18 year. In the background are seen houses destroyed in the bombing.

Panorama of Bitola eastward, 1917
Панорама на Битола кон исток, 1917 година

Panorama of Bitola eastward, 1917
Booking.com