БЛАЗЕ МУ АРНО МУ – лирска песна

Booking.com

Блазе му, арно му,
кој љуби, кој мами
две моми, две друшки,
две први брачеди;
тешко му, горко му,

кој нема бар една,
бар една да љуби.
Послал сум гуната,
прегрнал пушката
-студено железо.
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com