БОЈЕ БЕЛА БОЈЕ – лирска песна

Booking.com

Боје, бела Боје,
што те мајка кара,
се на квечерина?
– Лудо, кутро младо,
се заради тебе;
низ дворови врви

коња разигруваш,
раце рашируваш,
мене прегрнуваш!

.

Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Неда Здравевска, родена 1910 година во с. Будимирци, а омажена во с. Груниште; во 1953 година имаше 43 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com