Брник (Brnik) – Битолско Мариово

Booking.com

Брник се наоѓа на четиринаесетина километри источно од Битола, сместено во источните ограноци на Селешка Планина.

selo brnik 01

selo brnik 02

selo brnik 03

До селото се стигнува по патот за село Новаци, преку селата Маково и Рапеш. Десно од тој пат по стрмна кривулеста шумска патека и по околу изминати четири километри.

Оддалеченоста од сообраќајните комуникации и скриеноста во планински предел имале пресуден одраз во историскиот развиток на селото, така што и историографските податоци се оскудни.

Вода за пиење добиваа од една единствена чешма градена 1924-та година и два-три кладенци кои во сушните периоди пресушуваат, нема струја, пат-патеки или некоја градба што би наликувала на денешните посовремени куќи.

sv nedelska voda brnik

Таму се добива впечаток како да е средновековие, како да застанало времето на историјата.

Меѓутоа, селото Брник има и свои убавини: здрава и еколошка и чиста околина, планински чист воздух, пространи тревнати пасишта (за жал целосно неискористени), дабова шума со разновидни шумски плодови, печурки и погодни услови за лов на диви животни.

Брничката Река е чиста и еколошки незагадена, а живописната долина го надополнува пејсажот со Брничкиот водопад, реткост во овие краишта.

Неговата убавина и атрактивност е и во тоа што се наоѓа во мошне живописна околина во кањонот на Брничка Река.

Водата на водопадот слободно паѓа од 18 метри височина и целокупниот амбиент на мир и спокојство го надополнува романтичното доживување при престојот во Брник.

r001 002

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Брник (-) 1948

365

..

..

..

..

..

..

..

..

Брник (Маково) 1953

228

226

0

0

0

0

2

0

0

Брник (Мариово) 1961

215

215

0

0

0

0

0

0

0

Брник (Битола) 1971

122

121

0

0

0

..

0

..

1

Брник (Битола) 1981

30

30

0

0

0

0

0

0

0

Брник (Битола) 1991

9

9

0

0

0

0

0

0

0

Брник (Битола) 1994

8

8

0

0

0

0

0

0

0

Брник (Старавина) 2002

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

Appreciation to: Vlado Temelkovski Lavcanot
NI Institute and Museum Bitola

 

Booking.com