Будимирци (Budimirci) – Битолско Мариово

Booking.com

Будимирци се наоѓа во битолскиот дел на Мариово, од десната страна на Црна Река, чиј атар високо се издига до сртот на планината Ниџе, каде што на тесен дел се допира со државната граница со Република Грција.

Припаѓа на Општината Новаци.

budimirci 02 pano

Селска слава:  Преподобна Параскева (Петковден) (27 Октомври)

Селото е планинско, на надморска височина од 800 метри. Лежи непосредно до локален пат, a од градот Битола населбата е оддалечена 53 км. Атарот е мошне голем и зафаќа простор од 40,1 км2. Ha него шумите заземаат површина од 1.936,3 ха, пасиштата заземаат површина од 1.903,3 ха, а на обработливото земјиште отпаѓаат 737,8 ха.

budimirci 03

budimirci 04

Во селото се наоѓа храмот на Св. Вмч Николај Чудотворец (1875-78 год) и храм на Св. Вмч Димитриј (во поранешното село Трново наспроти Будимирци).

budimirci sv nikola

Црква Св. Никола

budimirci trnovo 01

Манастир Св. Димитриј – Трново

Селото има мешовита земјоделска функција. Тоа е зафатено со значителна депопулација и деаграризација, бидејќи од него се иселило поголемиот дел од населението.

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Будимирци

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

24

Неженети

2 .

Вдовици

2

Годиш. приход

1361

Дефтер бр. 16 од 1481/82

Хане

33

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

969

Дефтер бр. 73 од 1519

Хане

63

Неженети

12

Вдовици

2

Годиш. приход

3020

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

56

Неженети

9

Вдовици

 

Годиш. приход

3253

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

68*

Неженети

7

Вдовици

1

Годиш. приход

2253

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Будимирци (-) 1948

530

..

..

..

..

..

..

..

..

Будимирци (Старавина) 1953

520

520

0

0

0

0

0

0

0

Будимирци (Мариово) 1961

521

520

0

0

0

0

1

0

0

Будимирци (Битола) 1971

396

395

0

0

0

..

0

..

1

Будимирци (Битола) 1981

188

185

0

0

0

0

0

..

3

Будимирци (Битола) 1991

85

85

0

0

0

0

0

0

0

Будимирци (Битола) 1994

42

42

0

0

0

0

0

0

0

Будимирци (Старавина) 2002

30

30

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:

1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

 

Booking.com