Толе Паша II том – Стале Попов

ТОЛЕ-ПАША – ВТОР TOM – СТАЛЕ ПОПОВ

Уредник ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ
НИК „НАША КНИГА”
СКОПЈЕ 1976.

ТОЛЕ ВОЈВОДА
Преку Вепрчани и Гудјаково Толе прејде преку Црна уште истата вечер, и веќе се советуваше со Риза Ушков во Врпско на кој начин да се набави што повеќе оружје.

(more…)

Толе Паша I Том – Стале Попов

Уредник ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ
СТАЛЕ ПОПОВ

ТОЛЕ-ПАША
ПРВ TOM

НИК „НАША ХНИГА
СКОПЈЕ 1976.

ТОЛЕ АЈДУТИН
1.
Сонцето веќе беше искочено високо над Перун и почна да припечува над главите на аргатките во оградите и нивите на Демовци, Селимовци, Мерсиновци, Адемовци, Гола Сабја, Маџаровци и другите турски чифлизи во Крушевица кога, во еден од убавите пролетни дни на илјада осумстотини осумдесет и… година, се вратија од полето Јован Пантовски и Адем Маџаровски и се качија на маџаровската кула.

(more…)