Откријте го Мариово

СУЕВЕРИЈА

Μариовскиот селанец е мошне многу суеверен. Вампири, самовили, зли духови и слични натприродни суштества царуваат и денес во неговата фантазија.

(more…)

Continue Reading

НАРОДНИ ПОСЛОВИЦИ

Народните пословици, кои не се ништо друго освен кристализирана народна мудрост – создавана низ долгогодишните животни опити, претставуваат исто така важен дел во областа на народните умотворби.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu