Етнологија

НАРОДНИ ПОСЛОВИЦИ

Народните пословици, кои не се ништо друго освен кристализирана народна мудрост – создавана низ долгогодишните животни опити, претставуваат исто така важен дел во областа на народните умотворби.