Author: Trajko Boseovski

Литература

Архив на Македонија – Скопје

– турски пописни дефтери Н.4 Архив на Македонија

– Подрачна единица Битола.

(more…)

Детски игри

Најубавото време на човечкото живеење се детските и младешките години.

(more…)

Празници

Населението од Градешница и подрачјето на цело Мариово до ден – денеска со респект и почит се однесува кон православните – христијански празници и православната – христова вера.

(more…)

Свадбарски обичаи

Градевци и сите други мариовци на свадбениот чин уште од памтивек му посветуваат посебно внимание.

(more…)

Преданија

Едно од многуте преданија за орачот и денденеска и во Градешница е зачувано и се прераскажува од колено на колено.

(more…)

Прекари

Во текот на минатото, па и денес, покрај презимето многу семејства во Градешница, како и во други места во Македонија, носат посебни прекари, кои во месните жаргони се викаат парамони или надимоци.

(more…)

Пословици и поговорки

Ќе наведеме само некои покарактеристични пословици, одомаќинети во Мариово, па и пошироко во Македонија.

(more…)

Емиграциони процеси од Градешница

Општествено – историските и социо-економските услови допринеле емиграцијата како економски феномен и во Мариово да се појавува уште во првата половина на XX век.

(more…)

Незапирлив миграционен процес

Поради општествено – историските и социо-економските услови, с. Градешница, пак и цело Мариово, до Втората светска војна има обележје на одење на мажите на печалба во прекуокеанските земји, за потоа па да се вратат на своите родни огништа.

(more…)

Електрификација на селото

По донесувањето на сојузната одлука за расформирање на СРЗ, некои селани извикуваат ,,Да живее Кардељ!”, „Да живее Моша Пијаде!”, но има и кои беа против растурањето на колективизацијата, а така е и во село Градешница.

(more…)

Градевци вo НОВ

Треба да се одбележи, дека при ослободувањето на Македонија, во борбите за ликвидирање на балистичките банди во Гостиварско и Кичевско, при крајот на 1944 година, како борци на НОВМ загинуваат градевците Никола Г. Младеновски и Бранко Димов Бандевски.

(more…)

Борбите нa подрачјето нa селото Градешница

Bo согласност со наредбата на Главниот штаб на HOB и ПО на Македонија, веднаш по формирањето, Седмата бригада тргнува во незапирлив борбен поход, право на мариовскиот терен, а потоа се префрлува на битолско – преспанското подрачје.

(more…)