„Градешница” – монографија – автор: Трајко Босеовски
Година на издавање: 1997 // УДК 908.497.17