Откријте го Мариово

Author: Trajko Boseovski

Незапирлив миграционен процес

Поради општествено – историските и социо-економските услови, с. Градешница, пак и цело Мариово, до Втората светска војна има обележје на одење на мажите на печалба во прекуокеанските земји, за потоа па да се вратат на своите родни огништа.

(more…)

Continue Reading

Електрификација на селото

По донесувањето на сојузната одлука за расформирање на СРЗ, некои селани извикуваат ,,Да живее Кардељ!”, „Да живее Моша Пијаде!”, но има и кои беа против растурањето на колективизацијата, а така е и во село Градешница.

(more…)

Continue Reading

Градевци вo НОВ

Треба да се одбележи, дека при ослободувањето на Македонија, во борбите за ликвидирање на балистичките банди во Гостиварско и Кичевско, при крајот на 1944 година, како борци на НОВМ загинуваат градевците Никола Г. Младеновски и Бранко Димов Бандевски.

(more…)

Continue Reading

Борбите нa подрачјето нa селото Градешница

Bo согласност со наредбата на Главниот штаб на HOB и ПО на Македонија, веднаш по формирањето, Седмата бригада тргнува во незапирлив борбен поход, право на мариовскиот терен, а потоа се префрлува на битолско – преспанското подрачје.

(more…)

Continue Reading

Градешница во предвечерието на Втората Светска Војна

Работливите градевци својата перспектива и иднина претежно ја гледаат во земјоделството и сточарството, бидејќи Кралството Југославија во Македонија, a со тоа и во Мариово, не нуди некои други стопански гранки.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu