Откријте го Мариово

Author: Trajko Boseovski

Меѓу двете Светски Војни

По завршувањето на Првата светска војна и одржаната Крфска конференција, на 1 декември 1918 година во Белград се прокламира создавање на нова југословенска држава под името Кралство на Србите, Хрватите и Словенците.

(more…)

Continue Reading

Градешница вo Балканските војни

По крвавото задушување на Илинденското востание и изневерување на уставните реформи на младотурците по хуриетот, македонскиот народ пак се нашол бесправен и угнетен, при што повторно го кренал својот глас за национално и социјално ослободување од петвековниот поробувач – османлиите.

(more…)

Continue Reading

Појава на големобугарскиот, големогрчкиот и големосрпскиот врховизам

Co цел за што повеќе приграбување на туѓи територии, големобугарскиот, големогрчкиот и големосрпскиот врховизам своите освојувачки апетити и корени во Македонија ги имаа пуштено уште пред Илинденското востание, но до полн израз тоа дојде по пропаѓањето на востанието.

(more…)

Continue Reading

Толе Паша значајна револуционерно – историска фигура

Во многу населени места во Македонија, од средините на народот излегуваат самородени револуционери и војводи, кои се издигнуваат во свеста на народот, за кој тој испеал и песни.

(more…)

Continue Reading

Крај на содржината

Нема повеќе страници

Close Menu