Река Трновчица, Мариово

Река Трновчица или Бела Река – се состои од два крака кои се спојуваат под с. Будимирци, од каде тече кон југозапад.

(more…)

Коњарска Река, Мариово

Извориштето на  Коњарска Река се наоѓа под Кајмакчалан, до границата со соседна Грција на надморска височина од 2.260 м.

(more…)

Извор Св. Петка село Груништа

Црквата „Света Петка,, изградена е 1925 година од извесен Ристе Венин, кој на влезот на црквата поставил спомен плоча, која и денес се наоѓа на истото место.

(more…)

Градешка Река, Мариово

Извориштето на Градешка Река се наоѓа во подножјето на македонско – грчката граница, во планинската месност наречена Уруп, при што во горниот водотек се вика и Урупска Река.

(more…)

Црна Река – Реки во Мариово

Црна Река е најголема десна притока на Вардар. Изворишниот дел на Црна се наоѓа во Демир Хисар, а го сочинуваат две рекички: Илинска и Церска Река.

(more…)