Села во Мариово

Рожден (Rozden) село во Тиквешко Мариово

Рожден се наоѓа на крајниот југозападен дел на територијата на Општината Конопиште, под источната падина на планината Козјак. Селото е планинско, на надморска височина од 920 метри. Атарот е мошне голем и зафаќа простор од 81,9 км2.

Chanishte, Mariovo, Macedonia (31)

Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово

Чаниште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на југозападната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри. Атарот е голем и зафаќа простор од 36,7 км2. Ha него обработливото земјиште зафаќа површина од 1.627 ха, а на пасиштата отпаѓаат 1.565 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. …

Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово Read More »