НАРОДНИ ВЕРУВАЊА И ЛЕКУВАЊЕ CO БАЕЊЕ

Booking.com

 

Сo проводијата (подарените пари од посетителите на малечкото) чинело да се купи некаков бакарен предмет, на пример ѓумче, чинија или друго, во кои, кога детето ќе порасне и се ожени, со дотогаш собраните пари да купи и да накрми (да остави да се налиже сол) животно – обично женско – како овца, коза, крава или некое друго. Тоа го прават со цел стоката на идниот домаќин да може да вирее и да се намножува.

Booking.com