ДИМО КАЦИ ТОВАРАШЕ – лирска песна

Booking.com

Димо каци товараше,
на мајка му нарачваше:
– Мале мајко, старо мајко,
учи карај твојте ќерки,

твојте ќерки, мојте сестри,
мојте сестри и невести,
да не одат кај да било,
да не прават што да било!
.
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Велика Лавуровска, родена 1936 година во с. Груниште; во 1953 имаше 18 години
Вид на песна: овчарска

Booking.com