Галиште (Galiste) село во Тиквешко Мариово

Booking.com

Галиште е веќе раселена населба, се наоѓа на крајот од југозападниот дел на територијата на Општината Кавадарци, чиј атар, во Мариовската област, се допира со територијата на Општината Витолиште.

Селото е планинско, на надморска височина од 740 метри. Од градот Кавадарци, населбата е оддалечена 31 км. Атарот е мошне голем и зафаќа простор од 52,1 км2. На него доминираат шумите на површината од 4.011,7 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат 155,3 ха, а на пасиштата само 16,7 ха. Во основа, селото има полјоделско – шумарска функција. Во постаро време населбата била веројатно поместена, бидејќи недалеку од Галиште постои црква „Св. Атанас”, за којашто се претпоставува дека била изградена при крајот на XVII век.

 

Селска слава:  Св. Атанасиј Велики (31 Јануари – зимен)

 

Број на жители по години:

СТАТИСТИЧКИ   ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во

Име на селото

Галишта

Дефтер бр. 4 од 1476/77

Хане

4

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

152

Дефтер бр. 16 од 1481/82

Хане

5

Неженети

 

Вдовици

 

Годиш. приход

187

Дефтер бр. 73 од 1519

Хане

26

Неженети

4

Вдовици

1

Годиш. приход

1363

Дефтер бр. 149 од 1528/29

Хане

37

Неженети

 

Вдовици

1

Годиш. приход

1425

Дефтер бр.232 од 1544/45

Хане

30

Неженети!

5

Вдовици

 

Годиш. приход

1015

 

 

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Галиште (-) 1948

420

..

..

..

..

..

..

..

..

Галиште (Дреново) 1953

399

396

0

0

0

0

0

..

3

Галиште (Кавадарци) 1961

418

416

0

0

0

0

2

0

0

Галиште (Кавадарци) 1971

292

288

1

0

0

..

1

..

2

Галиште (Кавадарци) 1981

15

15

0

0

0

0

0

0

0

Галиште (Кавадарци) 1991

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Галиште (Кавадарци) 1994

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Галиште (Кавадарци) 2002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

{gallery}galiste{/gallery}

Литература:

1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com