HE CTOJ МИ MOME HA БРЕГОТ– Лирска песна

Booking.com

He стој ми моме на брегот,

брегот се рони ќе падниш,

ќе падниш ќе се удавиш,

изгор на мајка ќе кладиш,

изгор на мајка, на татко

Оти си едно на мајка.

Врви си, лудо, по патот

врви, крши си го вратот!

 

Извор: Книга – Народни Умотворби

Автор: Стале Попов

Booking.com