КАЉА ДОСТА РАНО КОРНЕ – лирска песна

Booking.com

Каља Доста рано корне:
Стани, стани дајљан Досто,
чупиња се разиграле,
гугувки се разгугале,
славеи се распеале!

 .
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Стаќа Србиновска, родена 1936 година во с. Груниште, во 1953 имаше 17 години.
Вид на песна: пролетна (извикана)

Booking.com