Клиново (Klinovo) село во Тиквешко Мариово

Booking.com

Клиново  се наоѓа на територијата на Општината Конопиште. Селото е планинско, на надморска височина од 770 метри. Атарот зазема голем простор од 76,8 км2.

На него доминираат шумите на површина од 5.801 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат 251 ха, а на пасиштата 103 ха. Селото има полјоделско – шумарска функција.

Број на жители по години:

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Клиново (-) 1948

492

..

..

..

..

..

..

..

..

Клиново (Мрежичко) 1953

409

404

0

0

0

0

1

..

4

Клиново (Кавадарци) 1961

418

415

0

0

..

..

1

..

2

Клиново (Кавадарци) 1971

15

15

0

0

0

0

0

0

0

Клиново (Кавадарци) 1981

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Клиново (Кавадарци) 1991

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Клиново (Кавадарци) 1994

5

5

0

0

0

0

0

0

0

Клиново (Конопиште) 2002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com