Крушевица (Krusevica) село во Прилепско Мариово

Booking.com

Крушевица се наоѓа на северозападната страна на територијата на Општината Витолиште, во прилепскиот дел на Мариово. Селото е ридско, на надморска височина од 759 метри.
Од градот Прилеп населбата е оддалечена 26 км. Атарот е релативно голем и зафаќа простор од 27,6 км2. На него пасиштата заземаат површина од 1.316 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат 1.190 ха, a на шумите само 28 ха. Селото има полјоделско – сточарска функција. Во него работи основно училиште до IV одделение, а има и земјоделска задруга. Поради емиграција на населението, Крушевица преминала од средна, во мала населба.

Број на жители по години:

Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Останати
Крушевица 104) (-) 1948 555 .. .. .. .. .. .. .. ..
Крушевица (Дуње) 1953 599 597 0 0 0 0 1 .. 1
Крушевица (Мариово) 1961 637 633 0 0 0 0 4 0 0
Крушевица (Прилеп) 1971 595 593 0 0 0 .. 1 .. 1
Крушевица (Прилеп) 1981 284 283 0 0 0 0 0 .. 1
Крушевица (Прилеп) 1991 146 146 0 0 0 0 0 0 0
Крушевица (Прилеп) 1994 117 117 0 0 0 0 0 0 0
Крушевица (Витолиште) 2002 87 87 0 0 0 0 0 0 0
Фуснота:
Извор: Државен завод за статистика

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Фото галерија

On the road toward Krushevica village
Krushevica village, Mariovo region, Macedonia
Krushevica village, Mariovo region, Macedonia
Krushevica village, Mariovo region, Macedonia
Krushevica village, Mariovo region, Macedonia
Church in Krushevica village, Mariovo region, Macedonia
Krushevica village, Mariovo region, Macedonia
Krushevica village, Mariovo region, Macedonia
Booking.com