Мајден (Majden) село во Мариово

Booking.com

Мајден се наоѓа во областа Витачево, јужно од Кавадарци, а на територијата на Општината Конопиште. Селото е планинско, на надморска височина од 780 метри. За него не постојат аграрни податоци, бидејќи не се води во катастарската евиденција.

 

Број на жители по години:

 

Вкупно

Македонци

Албанци

Турци

Роми

Власи

Срби

Бошњаци

Останати

Мајден (-) 1948

105

..

..

..

..

..

..

..

..

Мајден 28) (-) 1953

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Мајден 28) (-) 1961

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Мајден (Кавадарци) 1971

39

39

0

0

0

0

0

0

0

Мајден (Кавадарци) 1981

12

12

0

0

0

0

0

0

0

Мајден (Кавадарци) 1991

5

4

0

0

0

0

0

..

1

Мајден (Кавадарци) 1994

4

4

0

0

0

0

0

0

0

Мајден (Конопиште) 2002

8

8

0

0

0

0

0

0

0

Фуснота: 
Извор: Државен завод за статистика

 

Литература:
1. „ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НА СЕЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“  ГЕОГРАФСКИ, ДЕМОГРАФСКИ, И АГРАРНИ ОБЕЛЕЖЈА
АВТОР: МИТКО ПАНОВ,  Скопје, 1998

Booking.com