МЕНЕ ME ВИКАЈА ΜΑΜΟ – лирска песна

Booking.com

Мене ме викаја мамо,
на митрополија,
што ми пределија, мамо,

железар да бидам,
што ми пределија мамо,
јас да и повељам,
јас да и повељам, мамо,
деветнајсе села.
 .
Преземено од книгата: ЦУТ ЦУТИЛА ЧЕРЕШВИЦА
МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОД МАРИОВО
Автор: БОЖО СТЕФАНОВСКИ
Издавач:  БИГОСС – Скопје
СКОПЈЕ 1995
Лице од кое е забележана песната: Менка Таневска, родена 1907 година во с. Брник, а омажена во с. Долно Ореово Битолско; кога ги запишував песните (1959) Менка имаше 52 години.
Вид на песна: семејна

Booking.com